Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego

ZAWIADOMIENIE o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Wojewoda Mazowiecki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 88 ust. 1 pkt 1 i w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227z późn. zm.) informuje, że w dniu 22.11.2010r. zostało wszczęte na wniosek Generalnego Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Stanisława Dmuchowskiego, Z-cę Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „rozbudowa drogi krajowej nr 61 na odcinku III o długości 1635m (stary km od km 20+390 do km 22+025) od km 23+748 do km 25+383 – przejście przez Legionowo wraz z budową zjazdu na odcinku II” wraz z przebudową dróg innej kategorii i przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu. Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przystąpiono do ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedmiotowej inwestycji jest Wojewoda Mazowiecki, zaś organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.
Jednocześnie informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie od 12.01.2011 r. do 01.02.2011 r. w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 607 od pon.- pt. w godz. 12.00-16.00). Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie przed uzgodnieniem warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy informuje się, że uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa wyżej, pozostawia się bez rozpoznania.
Jednocześnie informuję, że w dniu 21.01.2011r., o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo, ul. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, na którą zapraszam wszystkich zainteresowanych.

(źródło: UM Legionowo)

REKLAMA

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *