Wystartuj w konkursie

Zarząd Powiatu w Legionowie ogłosił konkurs na prowadzenie na terenie powiatu Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Termin składania ofert upływa 13 września br.

Zarząd Powiatu w Legionowie

zgodnie z art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009 r., Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

Informacje ogólne:

1.Otwarty konkurs oferty ogłasza się :
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Legionowie,
2)na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie,
3)na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie.
2.Oferent zobowiązany jest do przygotowania i złożenia oferty zgodnie z podanym ogłoszeniem.
3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Za poprawność złożonej oferty odpowiada Oferent składający ofertę.
5. Zleceniodawca zastrzega prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
6. Oferty należy złożyć zgodnie z wymogami art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Rodzaj zadania:

Prowadzenie na terenie Powiatu Legionowskiego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowy Dom Samopomocy dla 30 osób celem zabezpieczenia doraźnej opieki i ochrony w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Termin składania ofert:
a) Oferty należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie przy ul. gen. W. Sikorskiego 11 w godzinach urzędowania do dnia 13 września 2010 r.
b) Oferty dostarczone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
c) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 września o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie podczas posiedzenia komisji konkursowej.
d) Oferta powinna być dostarczona w zamkniętej kopercie i oznaczona napisem : „Oferta na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy ”.
e) Wszelkich wyjaśnień dotyczących konkursu można uzyskać pod numerem (022) 784 83 33 w godz. 8.00 – 16.00.

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej.

(źródło: www.powiat-legionowski.pl)

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Wystartuj w konkursie"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *