Serock: Korzystne zmiany w Karcie Dużej Rodziny

W dniu 8 kwietnia została podjęta  uchwała wprowadzająca zmiany do programu Serocka Karta Dużej Rodziny 3+. Wprowadzone zmiany rozszerzyły katalog ulg dla rodzin wielodzietnych, doprecyzowane zostały zapisy odnośnie korzystania z ulg oraz wprowadzono możliwość przystąpienia do programu lokalnych przedsiębiorców, którzy teraz będą mogli zaoferować ulgi na swoje produkty i usługi dla rodzin wielodzietnych.

Wzór Serockiej Karty Dużej Rodziny 3+

Rodziny wielodzietne legitymujące się Serocką Kartą Dużej Rodziny 3+ będą objęte 50% ulgą w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (po 1.07.2013 r.).

W przypadku, gdy rodzina wielodzietna  zamieszkuje wspólnie z rodzicami, którzy posiadają tytuł prawny do lokalu, ulga ta będzie przysługiwała rodzicom i będzie obejmowała członków rodziny wielodzietnej. Rodzice rodzin wielodzietnych posiadających tytuł prawny do lokalu, w którym zamieszkuje i jest zameldowana rodzina wielodzietna  będą mogli również korzystać z 50% ulgi w opłatach za czynsz mieszkaniowy i z 30% ulgi za zaopatrzenie w wodę.

Ulga za zaopatrzenie w wodę dla rodzin wielodzietnych  zamieszkujących  w lokalach  wspólnoty mieszkaniowej  lub wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy  stosowana będzie przez zarządcę  lokalu.

Ulgi wynikające z programu Serocka Karta Dużej Rodziny 3+ są naliczane od okresu rozliczeniowego, w którym rodzina wielodzietna wystąpi do jednostki stosującej daną ulgę. Rodzina traci prawo do ulgi,  w przypadku nie regulowania opłat przez co najmniej 2 kolejne okresy rozliczeniowe. Jeżeli zwłoka ta była spowodowana zdarzeniami losowymi lub innymi  trudnymi okolicznościami, wówczas Burmistrz Miasta i Gminy może wydać zgodę na przywrócenie utraconej ulgi  po uprzednim uregulowaniu zaległych należności.

Wprowadzone zmiany do programu Serocka Karta Dużej Rodziny 3+ wejdą w życie po 14 dniach od opublikowania uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

/UG Serock/

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Serock: Korzystne zmiany w Karcie Dużej Rodziny"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *