Regulamin Portalu Internetowego Legio24.pl

z dnia 01 marca 2015 roku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa wszelkie zasady korzystania z Portalu Legio24 i odnosi się do wszystkich Usług świadczonych przez Portal Legio24 dla czytelników, gości oraz reklamodawców i ogłoszeniodawców realizowanych za pomocą domen internetowych www.legio.pl, www.legio24.pl oraz innych domen będących w posiadaniu lub udostępnianych przez Serwis Legio24.
2. Regulamin jest zgodny z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

II. DEFINICJE
1. Portal i/lub Portal Legio24 – witryna internetowa, publiczna prezentująca treści informacyjne, dokumentalne, edukacyjne i multimedialne za pomocą adresu (domeny) www.legio.pl , www.legio24.pl lub innej będącej własnością lub udostępnioną przez Portal Legio24 prowadzony przez Firmę pod nazwą: „interJM”, Numer NIP 568-139-72-82, Numer REGON 146426042, adres e-mail: [email protected]
2. Redakcja Serwisu – zespół osób pracujących pod kierunkiem Redaktora Naczelnego odpowiedzialnych za treść merytoryczną oraz zawartość Serwisu.
3. Artykuł, Informacja – Treść informacyjna w wersji tekstowej lub tekstowej w połączeniu z multimedialną przekazywana za pomocą Portalu Legio24.
4. Multimedia – inna niż tekstowa forma przekazywania Informacji na przykład w postaci zdjęć, plików audio lub video.
5. Inne Portale i Strony Internetowe – każda inna strona internetowa nie należąca lub nieudostępniana przez Portal Legio24.
6. Gość, Czytelnik – osoba odwiedzająca Portal Legio24 za pomocą Przeglądarki Internetowej pod adresem www.legio.pl, www.legio24.pl lub innym należącym lub udostępnianym przez Portal Legio24.
7. Adres e-mail – adres poczty elektronicznej wykorzystywany do przekazywania korespondencji za pomocą sieci Internet.
8. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
9. Reklama – Treść zawierająca ofertę lub oferty handlowe zamieszczana w treści Portalu Legio24.
10. Ogłoszenie Drobne – Treść zawierająca ofertę lub oferty handlowe zamieszczona w Portalu Legio24, udostępniana w specjalnie oznaczonej aplikacji.
11. Awaria – Stan techniczny, zależny lub niezależny od Portalu Legio24 w którym niemożliwe jest poprawne korzystanie z wszelkich lub części Usług Serwisu kierowanych do Gości, Czytelników lub Reklamodawców, Kontrahentów.
12. Usługi Portalu Legio24– Przekazywanie treści informacyjnych, multimedialnych dla Czytelników i/lub Gości Portalu Legio24, System Komentarzy oraz Ogłoszeń Drobnych oraz świadczenie Usług Reklamowych dla kontrahentów.
13. Kontrahent – Osoba Fizyczna lub Przedsiębiorca, który zawarł z Portalem Legio24 Umowę o Świadczenie Usług Reklamowych lub innych Usług oferowanych w danej chwili przez Portal Legio24.
14. System Komentarzy – System umożliwiający Gościom i/lub Czytelnikom komentowanie wybranych treści przekazywanych przez Portal Legio24.
15. System Ogłoszeń Drobnych – System umożliwiający Gościom i/lub Czytelnikom zamieszczanie na łamach Portalu Legio24 ogłoszeń drobnych dostępnych w specjalnej aplikacji.

III. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
1. Portal Legio24 świadczy swoje Usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Portal Legio24 świadczy swoje Usługi z terenu Rzeczpospolitej Polskiej i w trakcie prowadzenia działalności stosuje prawa obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Gość i/lub Czytelnik każdorazowo odwiedzając strony Portalu Legio24 zawiera z Serwisem Umowę o Świadczenie Usług. Na mocy tej Umowy otrzymuje pełen dostęp do Usług Portalu Legio24 dla Gości i/lub Czytelników to jest : wielokrotne odtwarzanie za pomocą swojej przeglądarki internetowej treści przekazywanych przez Portal Legio24
4. Wejście na strony Portalu za pomocą przeglądarki internetowej lub innych urządzeń i programów, które umożliwiają korzystanie z zasobów sieci Internet jest równoznaczne z akceptacją wszelkich zapisów niniejszego Regulaminu. Przy czym uznaje się, że samo wejście na strony Portalu Legio24 stanowi akt akceptacji zapisów Regulaminu.
5. Portal Legio24 umożliwia wielokrotne zapoznawanie się oraz utrwalanie treści niniejszego Regulaminu. Link do Regulaminu jest zamieszczony na stronie głównej Portalu Legio24. Regulamin na życzenie Gościa i/lub Czytelnika może być także, w uzasadnionych przypadkach, udostępniony w innej formie na przykład za pomocą poczty e-mail.
6. Czytelnik i/lub Gość Portalu zobowiązuje się do przestrzegania treści niniejszego Regulaminu od chwili wejścia na strony należące i/lub udostępniane przez Portal Legio24, aż do chwili ich definitywnego opuszczenia.
7. Portal Legio24 może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia z ważnych przyczyn dotyczących funkcjonowania Portalu Legio24 lub zmian uwarunkowań prawnych, zmiany siedziby Serwisu, zmiany funkcjonalności, przyczyn technicznych, ekonomicznych lub innych, a także bez podania przyczyny.
8. Niniejszy Regulamin został sporządzony w języku polskim, który jest językiem urzędowym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej oraz właściwym ze względu na treść Portalu, która jest oferowana w języku polskim i dedykowana Gościom i /lub Czytelnikom władającym językiem polskim. Przyjmuje się, że Gość i/lub Czytelnik wchodząc na Serwis porozumiewa się językiem polskim i jest wstanie zrozumieć treść przekazywanej informacji oraz treść zaakceptowanego Regulaminu. Nieznajomość języka polskiego nie może stanowić podstawy do składania reklamacji i/lub wytłumaczenia niestosowania się do zapisów Regulaminu jak i obowiązujących zasad prawnych.

IV. OPIS FUNKCJONALNOŚCI PORTALU Legio24
1. Portal Legio24 jest Serwisem Informacyjnym Powiatów : Legionowskiego oraz Nowodworskiego. W ramach przekazywanych treści zapewnia nieodpłatnie materiały informacyjne i/lub publicystyczne z terenu wyżej wymienionych powiatów będących jednostkami terytorialnymi Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to podstawowa działalność Portalu Legio24.
2. Podstawowa działalność Portalu opisana w Rozdz. IV pkt. 1 jest realizowana poprzez zamieszczanie na stronach Portalu artykułów tekstowych lub tekstowo-multimedialnych, pogrupowanych w kategorie tematyczne. Dostęp do artykułów jest bezpłatny.
3. Legio24 w ramach swojej działalności oferuje Gościom i/lub Czytelnikom także inne, dodatkowe Usługi:
– możliwość komentowania wybranych artykułów zamieszczanych na stronach Portalu,
– możliwość zamieszczania ogłoszeń drobnych,
– możliwość przesyłania do Redakcji Portalu przez Czytelników i/lub Gości własnych materiałów celem ich publikacji na łamach Portalu.
4. Szczegółowe opisy Usług wymienionych w Rozdz. IV pkt. 3 znajdują się w dalszej części Regulaminu.
5. Portal Legio24 oferuje także Usługi komercyjne, płatne skierowane zarówno do Osób Fizycznych jak i Przedsiębiorców. W szczególności są to:
– reklamy w postaci banerów zamieszczone na stronie głównej jak i podstronach Portalu,
– Artykuły Sponsorowane,
– Patronaty Medialne,
– inne, które będą oferowane w przyszłości.
6. Zakres i cennik Usług opisanych w Rozdz. IV pkt 5 opisuje za każdym razem Cennik Usług Podstawowych Portalu Legio24 i/lub Regulaminy Promocji, które dostępne są na stronie internetowej Portalu Legio24 i jednocześnie znajdują się w okresie ważności, to jest czas ich obowiązywania jeszcze nie upłynął. Każdy Cennik oraz Regulamin Promocji mają zapis dotyczący okresu na jaki obowiązują.
7. Nie może być podstawą Reklamacji fakt chęci skorzystania z Promocji, której Regulamin wygasł, pomimo że jest on nadal dostępny na Stronach Portalu Legio24.
8. Portal Legio24 może w każdym czasie i bez podawania przyczyny wprowadzić odpłatność za korzystanie ze wszystkich lub części Usług oferowanych przez Portal na rzecz Gości i/lub Czytelników oraz Kontrahentów. Analogicznie może także w taki sam sposób znieść odpłatność za oferowane Usługi. Każdorazowo Portal będzie o trym zawiadamiał Czytelników i/lub Gości oraz Kontrahentów za pomocą komunikatu na Stronach Legio24.
9. Portal Legio24 rezerwuje sobie także prawo do zmiany wszystkich lub części oferowanych Usług w każdym czasie i bez wcześniejszej zapowiedzi.
10. Portal Legio24 jest uaktualniany w cyklu dobowym, w zależności od ilości treści jaką dysponuje.
11. Wszelkie materiały zamieszczone na stronach Legio24 są własnością Serwisu i/lub zostały mu udostępnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zabrania się kopiowania materiałów zamieszczonych w Portalu Legio24 w celu ich dalszej publikacji bez zgody Portalu Legio24. Zgoda taka może być wydana jednorazowo lub okresowo i dotyczy wyłącznie materiałów własnych Portalu Legio24. Nie dotyczy materiałów udostępnionych Serwisowi w ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi.
12.Redakcje innych serwisów internetowych, rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych oraz wydawnictw drukowanych cytując treść Portalu Legio24 są obowiązane każdorazowo powołać się na Serwis wymieniając jego skróconą nazwę to jest : Portal Legio24.
13. W razie naruszenia przez podmioty zewnętrzne postanowień pkt. 12 niniejszego rozdziału Wydawca Portalu Legio24 może naliczyć karę za naruszenie Przepisów o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych w kwocie 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) osobno za każdy przypadek naruszenia swoich praw autorskich.

V. ZASADY DODAWANIA KOMENTARZY DO TREŚCI PUBLIKOWANYCH W PORTALU Legio24
1. Portal Legio24 umożliwia Gościom i/lub Czytelnikom dodawanie własnych komentarzy do wybranych treści publikowanych na stronach Portalu Legio24.
2. Czytelnik i/lub Gość może dodać własny komentarz za pomocą specjalnego formularza znajdującego się pod treścią (Artykułem, Informacją), którą chce skomentować. Tylko poprawne wypełnienie formularza komentarzy gwarantuje opublikowanie wpisu.
3. W celu poprawnego wypełnienia formularza należy wpisać swoje imię i poprawny adres e-mail oraz treść komentarza a następnie wysłać komentarz za pomocą ikony „Wyślij komentarz”.
4. Do wykonania czynności polegającej na dodaniu komentarza nie jest wymagana rejestracja Czytelnika i/lub Gościa w systemie Portalu.
5. Portal Legio24 zastrzega sobie możliwość blokowania możliwości komentowania przez Czytelników i/lub Gości wybranych treści bez podawania przyczyny.
6. Poprawnie dodany komentarz trafia do moderacji przez Redakcję Serwisu, która go publikuje lub odrzuca.
7. Powody odrzucenia komentarzy w procesie moderacji:
7.1 Redakcja Portalu Legio24 w procesie moderacji może odrzucić komentarz wysłany przez Gościa i/lub Czytelnika bez podania przyczyny. W szczególności nie będą publikowane komentarze zawierające:
-treści lub materiały reklamowe
– wulgarne słownictwo lub wyrażenia uznawane powszechnie za obraźliwe
– treści godzące w dobre imię osób trzecich lub Portalu Legio24
– treści pochwalające lub promujące: erotykę, pornografię, narkomanię,pedofilię, zakazane przez Konstytucję RP systemy polityczne (np. faszyzm, nazizm, komunizm)
– treści propagujące nietolerancję lub nienawiść z powodu: koloru skóry, wyznania, pochodzenia, narodowości, płci lub orientacji seksualnej
– adresy internetowe lub dane kontaktowe konkurencyjnych wobec Portalu Legio24 stron internetowych. Nie dotyczy stron należących do Urzędów Administracji Państwowej i Samorządowej.
8. Czytelnicy i/lub Goście, których komentarze zostały usunięte z powodu negatywnej weryfikacji w Procesie Moderacji nie muszą być o tym fakcie poinformowani przez Moderatora.
9. Czas moderacji komentarzy:
9.1 Redakcja stara się na bieżąco moderować komentarze spływające od Gości i/lub Czytelników. Przyjmuje się, że czas moderacji komentarza nie powinien przekroczyć:
– 24 godzin w dni powszednie
– 48 godzin w weekendy, dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy.
10. Redakcja Portalu Legio24 nie bierze odpowiedzialności za treść opublikowanych komentarzy. Pełna odpowiedzialność za treść komentarza należy do Gościa i/lub Czytelnika, który komentarz napisał oraz wysłał do publikacji. W związku tym Portal Legio24 nie może być stroną ewentualnych postępowań karnych, cywilnych i polubownych odbywających się przed sądami i innymi instytucjami.
11. Portal Legio24 zobowiązuje się do przekazywania uprawnionym instytucjom państwowym, w szczególności organom ścigania, wszelkich posiadanych przez siebie danych niezbędnych do zidentyfikowania Gościa i/lub Czytelnika, który wysłał do publikacji komentarz będący przedmiotem postępowania karnego i/lub cywilnego.

VI. ZASADY PUBLIKOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH W PORTALU Legio24
1. Portal Legio24 umożliwia swoim Gościom i/lub Czytelnikom publikowanie Ogłoszeń Drobnych.
2. Do wykonania czynności polegającej na dodaniu Ogłoszenia Drobnego nie jest wymagana rejestracja Gościa i/lub Czytelnika w systemie Portalu Legio24.
3. Czytelnik i/lub Gość może dodać Ogłoszenie Drobne za pomocą specjalnego Formularza znajdującego się na stronach Portalu Legio24.
4. Tylko prawidłowe wypełnienie Formularza wymienionego w Rozdz. VI pkt. 3 umożliwia poprawne dodanie Ogłoszenia Drobnego do Portalu Legio24. Portal Legio24 nie bierze odpowiedzialności za nieopublikowanie Ogłoszenia, które zostało wysłane w sposób nieprawidłowy, niezgodny z zapisami niniejszego Regulaminu.
5. Wypełniając Formularz Wysyłki Ogłoszenia Drobnego należy w szczególności wypełnić następujące pola:
– Tytuł Ogłoszenia
– Kategorię (musi odpowiadać treści Ogłoszenia)
– Imię osoby kontaktowej lub Nazwę ( w przypadku Firm)
– Poprawny adres e-mail osoby kontaktowej (na ten adres może zostać wysłana prośba o potwierdzenie dodania ogłoszenia.)
– Treść ogłoszenia
-Czytelnik i/lub Gość zobowiązany jest także do akceptacji Regulaminu oraz wykonania prostego obliczenia matematycznego w celu ochrony przed spamem.
6. Istnieje możliwość wzbogacenia Ogłoszenia o zdjęcia. Nie jest to jednak opcja obowiązkowa.
7. Liczbę oraz format zdjęć określa Formularz Wysyłki Ogłoszenia Drobnego.
8. Ogłoszenie wysłane za pośrednictwem poprawnie wypełnionego Formularza trafia do moderacji przez Redakcję Portalu.
9. Czas moderacji dla Ogłoszeń drobnych wynosi:
– do 24 godzin w dni powszednie,
– do 48 godzin w weekendy, dni świąteczne lub ustawowo wolne od pracy.
10. Redakcja Portalu zastrzega sobie prawo odmowy publikacji przesłanego przez Czytelnika i/lub Gościa Ogłoszenia drobnego bez podania przyczyny.
11. W szczególności nie będą publikowane Ogłoszenia zawierające:
– zwroty i wyrażenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub wulgarne
– treści godzące w dobre imię osób trzecich oraz Portalu Legio24.
– treści lub odnośniki do stron internetowych będących konkurencją wobec Portalu Legio24 (nie dotyczy odnośników do stron należących do organów władzy państwowej lub samorządowej)
– treści propagujące język nienawiści lub nietolerancji lub będące w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawnymi.
12. Przyjmuje się jednocześnie limit Ogłoszeń Drobnych przypisanych do tego samego kontaktowego adresu e-mail i/lub numeru telefonu w liczbie trzech w okresie 30 dni. Oznacza to, że w czasie 30-sto dniowego okresu do jednego adresu e-mail i/lub numeru telefonu może być przypisanych nie więcej niż trzy ogłoszenia. Kolejne ogłoszenie może zostać dodane po wygaśnięciu jednego z nich.
13. Domyślny czas publikacji Ogłoszenia Drobnego wynosi 30 dni. Po tym czasie ogłoszenie jest usuwane z systemu.
14. Czytelnik i/lub Gość nie może samodzielnie dokonać wydłużenia czasu publikacji ogłoszenia za pomocą Formularza dostępnego na stronach Legio24. Może to uczynić dodając nowe ogłoszenie, z nowym terminem ważności.
15. Redakcja Portalu Legio24 nie bierze odpowiedzialności za treść opublikowanych Ogłoszeń Drobnych. Pełna odpowiedzialność za treść ogłoszenia należy do Gościa i/lub Czytelnika, który ogłoszenie napisał oraz wysłał do publikacji. W związku tym Portal Legio24 nie może być stroną ewentualnych postępowań karnych, cywilnych i polubownych odbywających się przed sądami i innymi instytucjami.
16. Portal Legio24 zobowiązuje się do przekazywania uprawnionym instytucjom państwowym, w szczególności organom ścigania, wszelkich posiadanych przez siebie danych niezbędnych do zidentyfikowania Gościa i/lub Czytelnika, który wysłał do publikacji ogłoszenie będące przedmiotem postępowania karnego i/lub cywilnego.

VII. PRZESYŁANIE WŁASNYCH MATERIAŁÓW CZYTELNIKÓW DO PUBLIKACJI NA STRONACH PORTALU Legio24
1. Portal Legio24 umożliwia Czytelnikom i/lub Gościom wysyłanie własnych treści w postaci tekstu i /lub materiałów multimedialnych w celu ich publikacji na Stronach Portalu Legio24.
2. Aby wysłać własny materiał do publikacji Czytelnik i/lub Gość powinien skorzystać ze specjalnego Formularza znajdującego się na stronach Legio24 o nazwie „NEWS-KONTAKT”
3. Wysłane w ten sposób materiały trafiają do Redakcji Portalu Legio24, która decyduje o publikacji przesłanej treści lub jej odrzuceniu.
4. Zasady doboru treści do publikacji zależą przede wszystkim od tematyki nadesłanej treści, jej poprawności i zgodności ze stanem faktycznym, formy oraz innych czynników.
5. Przesyłając własne treści Czytelnik i/lub Gość dobrowolnie zrzeka się praw autorskich i pokrewnych do przesłanej treści i/lub materiałów multimedialnych (zdjęć, video, audio) oraz wyraża zgodę na nieodpłatną publikację tych treści i materiałów na stronach Portalu Legio24 i Profilach Portalu Legio24 na Portalach Społecznościowych.
6. Za opublikowane materiały Czytelnik i/lub Gość nie może żądać żadnego wynagrodzenia pieniężnego lub niepieniężnego.
7. W przypadku publikacji treści nadesłanych przez Czytelnika i/lub Gościa Redakcja zobowiązuje się, na wniosek autora, do ukrycia jego danych osobowych „do wiadomości redakcji” i nie udostępniać ich osobom postronnym, za wyjątkiem przepisów przewidzianych przez prawo.
8. Redakcja Portalu Legio24 nie bierze odpowiedzialności za treść opublikowanych materiałów nadesłanych przez Czytelnika i/lub Gościa. Pełna odpowiedzialność za treść materiałów należy do Gościa i/lub Czytelnika, który je napisał i/lub wykonał oraz wysłał do publikacji. W związku tym Portal Legio24 nie może być stroną ewentualnych postępowań karnych, cywilnych i polubownych odbywających się przed sądami i innymi instytucjami.
9. Portal Legio24 zobowiązuje się do przekazywania uprawnionym instytucjom państwowym, w szczególności organom ścigania, wszelkich posiadanych przez siebie danych niezbędnych do zidentyfikowania Gościa i/lub Czytelnika, który wysłał do publikacji zamieszczony na stronie materiał będący przedmiotem postępowania karnego i/lub cywilnego.

VIII. USŁUGI REKLAMOWE, ODPŁATNE SKIEROWANE DO KONTRAHENTÓW
1. Portal Legio24 umożliwia Osobom Fizycznym i Przedsiębiorcom zamieszczanie na stronach Portalu Legio24 płatnych treści reklamowych stanowiących oferty handlowe oraz Reklamę.
2. Szczegóły i zakres oferty odpłatnej skierowanej do Kontrahentów opisane są w Rozdz. IV pkt 5-7 niniejszego Regulaminu.
3. Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do wszelkich Cenników oraz Regulaminów promocji odnoszących się do odpłatnej oferty handlowej skierowanej do Kontrahentów.
4. Wszystkie rozliczenia wykonywane w związku z realizacją Usług reklamowych, odpłatnych są wykonywane w walucie polski złoty.
5. Redakcja Portalu Legio24 nie bierze odpowiedzialności za treść opublikowanych materiałów reklamowych nadesłanych przez Kontrahentów. Pełna odpowiedzialność za treść materiałów należy do Kontrahenta. W związku tym Portal Legio24 nie może być stroną ewentualnych postępowań karnych, cywilnych i polubownych odbywających się przed sądami i innymi instytucjami.
6. Portal Legio24 zobowiązuje się do przekazywania uprawnionym instytucjom państwowym, w szczególności organom ścigania, wszelkich posiadanych przez siebie danych niezbędnych do zidentyfikowania Kontrahenta, który zlecił do publikacji treść będącą przedmiotem postępowania karnego i/lub cywilnego.

IX. WYMAGANIA TECHNICZNE
1. Portal Legio24 informuje, że do poprawnego działania Portalu w komputerze lub innym urządzeniu niezbędne są:
– łącze internetowe o przepustowości minimalnie 184 kbps (download)
– następujące wymagania sprzętowe: Wielkość pamięci RAM: 128 MB ; Procesor klasy min. Pentium III, prędkość taktowania procesora min.800MHz; Akcelerator graficzny z min.16MB pamięci.
– System operacyjny: Microsoft Windows 98, ME, NT, 2000, XP, Vista, 7,8
– przeglądarka internetowa: Internet Explorer 5 – bądź nowsza, Opera 7.0 – bądź nowsza, Mozilla Firefox 1.0 – bądź nowsza, Google Chrome
– Rozszerzenia przeglądarki internetowej: Przeglądarka powinna obsługiwać komponenty ActiveX lub posiadać wtyczkę Sun Java 1.3.0 (bądź nowszą) albo Microsoft Java

X. PRAWA I OBOWIĄZKI GOŚCIA I/LUB CZYTELNIKA
1. Gość i/lub Czytelnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu przez cały czas swojej obecności na stronach Portalu Legio24.
2. Gość i/lub Czytelnik nie posiada praw do kopiowania treści Portalu Legio24 w celu udostępnienia ich publicznie poza stronami Portalu Legio24, w szczególności do wykorzystywania zawartych w Serwisie materiałów do celów komercyjnych.
3. Gość i/lub Czytelnik ma prawo korzystać z Usług Portalu Legio24 w każdym czasie, 24 godziny na dobę.

XI. PRAWA I OBOWIĄZKI PORTALU Legio24
1. Portal Legio24 prezentuje treści 24 godziny na dobę. Ewentualne przerwy w świadczeniu Usług mogą wystąpić w sytuacji Awarii lub innych czynników niezależnych od Redakcji Serwisu.
2. Portal Legio24 rezerwuje sobie prawo do czasowego wyłączenia Serwisu lub jego części w chwili dokonywania zmian technicznych w Serwisie lub konserwacji urządzeń.
3. W sytuacjach opisanych w Rozdz. XI pkt 1-2 Kontrahentom nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze i/lub zwrot wpłaconych należności za Usługi świadczone przez Portal Legio24 w całości lub części. Przyjmuje się, że Kontrahent przyjmuje powyższe do wiadomości z chwilą podpisania Formularza Zamówienia Reklamy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie Umowy sprzedaży Usług Reklamowych.
4. Prawa autorskie w tym majątkowe do elementów graficznych Portalu Legio24 w tym: logo, układu i kompozycji elementów graficznych i prezentowanej treści oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa z rejestracji znaków towarowych oraz prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w Portalu Legio24, przysługują Wydawcy Portalu Legio24 – firmie działającej pod nazwą: „interJM”, za wyjątkiem oznaczeń i elementów należących do partnerów i/lub Kontrahentów, które są publikowane w Portalu Legio24. Zabronione jest wykorzystywanie przez Gości i/lub Czytelników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji, a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Portalowi Legio24 lub Wydawcy Portalu, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Redakcji Portalu Legio24. Prośby o wykorzystanie należy kierować na adres e-mail: [email protected]

XII ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Portal Legio24 jest zobowiązany do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Portal Legio24 obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, za wyjątkiem sytuacji w której niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu nastąpiło w następstwie okoliczności za które Portal Legio24 nie ponosi odpowiedzialności.
2. Gość i/lub Czytelnik jest zobowiązany do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Gościa i/lub Czytelnika obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, za wyjątkiem sytuacji w której niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu nastąpiło w następstwie okoliczności za które Gość i/lub Czytelnik nie ponosi odpowiedzialności.
3. Gość i/lub Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działanie w ramach Portalu Legio24 w tym w szczególności za publikowane przez siebie treści w komentarzach i/lub ogłoszeniach, za działania powodujące wystąpienie Awarii, uszkodzeń funkcjonalności oraz niezgodnego z niniejszym Regulaminem wykorzystania treści publikowanych w Portalu Legio24.
4. Każdorazowe zamieszczenie na stronach Portalu Legio24 przez Gościa i/lub Czytelnika treści zawierających jego wizerunek i/lub dane osobowe jest równoznaczne ze zgodą Gościa i/lub Czytelnika na ich nieodpłatną, ciągłą publikację.
5. Portal Legio24 rezerwuje sobie prawo do blokowania możliwości korzystania z Portalu osobom, które w rażący sposób dokonały naruszeń niniejszego Regulaminu.
6. Portal Legio24 nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za :
– jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom i/lub podmiotom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Gości i/lub Czytelników z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
– utratę przez Gościa i/lub Czytelnika danych spowodowane działaniem czynników zewnętrznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Portalu Legio24
– szkody wynikłe na skutek braku ciągłości świadczenia Usług przez Portal Legio24 będącego następstwem okoliczności, za które Portal Legio24 nie ponosi odpowiedzialności.
7. Portal Legio24 gwarantuje Kontrahentom wydłużenie czasu publikacji płatnych treści reklamowych i innych zamówionych, odpłatnych materiałów o czas równy przerwie w świadczeniu Usług.

XIII PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Portal Legio24 przetwarza dane osobowe Gości i/lub Czytelników w zakresie w jakim zostały udostępnione do prawidłowego świadczenia Usług.
2. Gość i/lub Czytelnik wysyłając swoje dane osobowe poprzez swój komputer i/lub inne urządzenie dzięki któremu łączy się z Portalem Legio24 wyraża zgodę na ich wykorzystywanie i przetwarzanie w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych oraz wykorzystywanie ich do tworzenia zestawień czytelnictwa Portalu Legio24, które mogą być wykorzystywane do promowania Portalu Legio24 wśród potencjalnych Kontrahentów.
3. W odniesieniu do danych osobowych Gościa i/lub Czytelnika stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
4. Skorzystanie z Usług dodawania komentarzy oraz ogłoszeń drobnych, kiedy to Gość i/lub Czytelnik przesyła do Portalu Legio24 swój adres e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na podany przez Gościa i/lub Czytelnika adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Portal Legio24 zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany w Portalu Legio24; zmiany narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym zaprzestania działalności Portalu Legio24 lub przeniesienia praw do Portalu Legio24, oraz podjęcia jakichkolwiek czynności dozwolonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

XIV POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Gościowi i/lub Czytelnikowi przysługuje Prawo Reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług w zakresie działania Portalu Legio24.
2. Reklamacja jest rozpatrywana przez Redaktora Naczelnego Portalu Legio24 lub inną wyznaczoną do tego celu osobę.
3. Skutecznie złożona reklamacja powinna zawierać:
– imię,nazwisko Gościa i/lub Czytelnika, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania,
– przedmiot reklamacji
– uzasadnienie reklamacji (okoliczności, opis sprawy, czas wystąpienia)
Reklamacje nie posiadające wymienionych powyżej danych nie będą rozpatrywane.
4. Reklamację należy przekazać do Portalu Legio24 za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres : [email protected]
5. Portal Legio24 rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od jej wpłynięcia do redakcji.
6. Odpowiedzi na reklamację wysyłane są poprzez pocztę elektroniczną lub na wniosek Gościa i/lub Czytelnika listem zwykłym. Dla zapewnienia 30-sto dniowego terminu odpowiedzi na reklamację przyjmuje się, że decyduje data nadania wiadomości e-mail z odpowiedzią lub data stempla pocztowego w przypadku wysyłania odpowiedzi listem zwykłym.
7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami brak odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni, z zachowaniem zapisów Rozdz. XIV pkt. 5-6, oznacza jej uznanie przez Portal Legio24.