Reklama

Polityka Różnorodności INTER JM

Reklama

Niniejszy dokument ustanawia wytyczne, obowiązujące w firmie pod nazwą INTER JM Jadwiga Malinowska, adres siedziby: Żabiczyn 48, 05-190 Nasielsk, numer NIP 5681397282, Numer REGON: 146426042, będącej wydawcą Portalu Internetowego pod nazwą Legio24.pl, zarejestrowanego w Rejestrze Dzienników i Czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy Warszawa Praga w Warszawie pod numerem rejestrowym 3373.

Ogólne założenia Polityki Różnorodności w INTER JM

1. Niniejsza Polityka Różnorodności, zwana w niniejszym dokumencie także „Polityką” ma za zadanie określenie procesów zachodzących w firmie w zakresie: zatrudnienia, zarządzania, rekrutacji oraz określenia zasad dotyczących działalności Portalu Legio24.pl w odniesieniu do ewentualnych zagrożeń dyskryminacją.
2. Polityka Różnorodności obowiązuje wszystkich pracowników INTER JM, bez względu na zajmowane w firmie stanowisko oraz właścicieli firmy.
3. Niniejsza Polityka Różnorodności ma za zadanie przeciwdziałaniu dyskryminacji pracowników oraz osób współpracujących z INTER JM z powodu: wieku, płci, wykształcenia, doświadczenia zawodowego, światopoglądu, stanu rodzinnego, poglądów politycznych, koloru skóry, pochodzenia, narodowości oraz orientacji seksualnej.
4. Polityka Różnorodności określa także zasady antydyskryminacyjne, którymi kierują się dziennikarze Portalu Legio24.pl podczas swojej pracy.

Polityka Różnorodności INTER JM w odniesieniu do pracowników

1. INTER JM w szczególności dba o zachowanie równego traktowania wszystkich pracowników i współpracowników bez względu na ich wiek, płeć, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, stan rodzinny, poglądy polityczne, kolor skóry, pochodzenie, narodowość oraz orientację seksualną.
2. INTER JM w jednakowy sposób traktuje swoich pracowników i współpracowników zatrudnionych na podstawie różnych umów: umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa o pracę na czas określony, umowa o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy lub umowa cywilno-prawna (umowa zlecenie lub umowa o dzieło), w zakresie przewidzianym odpowiednimi przepisami prawa pracy i/lub Kodeksu Cywilnego.
3. Każdy pracownik INTER JM, bez względu na płeć, stan rodzinny, wiek, poglądy polityczne, światopogląd, kolor skóry, pochodzenie, narodowość, orientację seksualną, wykształcenie i doświadczenie zawodowe jest wynagradzany za swoją pracę w sposób przejrzysty, a wysokość jego wynagrodzenia wynika wyłącznie z tego jakie stanowisko zajmuje, jaki jest jego zakres obowiązków i/lub odpowiedzialności, efektów pracy. Dokładne parametry składników i kryteriów wynagradzania ujęte są w zawartej z pracownikiem lub współpracownikiem umowie, na podstawie której następuje świadczenie pracy na rzecz INTER JM. W INTER JM szczególnie dbamy o to, aby przeciwdziałać dyskryminacji w zakresie wynagradzania za pracę.
4. Podczas rekrutacji zwracamy uwagę wyłącznie na kompetencje kandydata. Bez wpływu na proces rekrutacji mają: wiek, płeć, stan rodzinny, poglądy polityczne, kolor skóry, pochodzenie, narodowość, światopogląd czy orientacja seksualna kandydata.
5. W INTER JM cenimy pracę osób niepełnosprawnych. O ile poziom ich niepełnosprawności pozwoli na wykonywanie oferowanej przez nas pracy, mają szansę stać się członkami naszego zespołu. W przypadku zatrudnienia osób niepełnosprawnych INTER JM dostosuje dla nich środowisko i miejsce pracy, ułatwiając im skupienie się wyłącznie na wykonywanych obowiązkach zawodowych.
6. W INTER JM każdy pracownik i współpracownik może liczyć na szacunek i pomoc ze strony przełożonych.
7. W INTER JM obowiązuje bezwzględny zakaz szykanowania, dyskryminacji, czy wygłaszania krzywdzących opinii na temat współpracowników, a odnoszących się do ich płci, wieku, koloru skóry, pochodzenia, narodowości, światopoglądu, poglądów politycznych, stanu rodzinnego, niepełnosprawności lub orientacji seksualnej.
8. INTER JM dba aby pracownicy i współpracownicy mogli spędzać czas ze swoimi rodzinami i partnerami. System planowania pracy uwzględnia specyficzne potrzeby pracowników w tym zakresie obejmujące w szczególności: opiekę nad dziećmi, rodzicami, członkami rodzin, partnerami itp., uroczystości rodzinne, religijne, patriotyczne, a nawet rozrywkowe. W INTER JM, w miarę możliwości terminy urlopów pracowników i/lub współpracowników są dostosowane do ich osobistych preferencji.
9. W INTER JM dbamy, aby każdy pracownik czuł się komfortowo i był doceniony za swoją pracę.

Polityka Różnorodności INTER JM w odniesieniu do treści w Portalu Legio24.pl

1. INTER JM jako właściciel Portalu Internetowego Legio24.pl dba w szczególności o to, aby informacje i wiadomości pojawiające się na Portalu były rzetelne i obiektywne.
2. W Legio24.pl promujemy różnorodność opisując zdarzenia lub zjawiska prezentujące działalność mniejszości etnicznych, narodowych, społecznych, seksualnych czy religijnych.
3. W Legio24.pl walczymy z mową nienawiści i hejtem w odpowiedzialny sposób moderując komentarze użytkowników pojawiające się na stronach portalu.
4. Legio24.pl wspiera także działalność instytucji publicznych, które w szczególności: propagują ekologiczny styl życia, edukują w zakresie kultury, sportu i zdrowego stylu życia, przeciwdziałają wszelkim formom dyskryminacji oraz walczą z przestępczością.
5. Szczegółowe wytyczne w zakresie różnorodności, a odnoszące się do treści Portalu Legio24.pl są ujęte w Polityce Redakcyjnej Portalu Legio24.pl.

Może zainteresuje Cię także.../ Reklama
Back to top button