Reklama

Polityka Redakcyjna Portalu Legio24.pl

Niniejszy dokument ustanawia wytyczne, obowiązujące w firmie pod nazwą INTER JM Jadwiga Malinowska, adres siedziby: Żabiczyn 48, 05-190 Nasielsk, numer NIP 5681397282, Numer REGON: 146426042, będącej wydawcą Portalu Internetowego pod nazwą Legio24.pl, zarejestrowanego w Rejestrze Dzienników i Czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy Warszawa Praga w Warszawie pod numerem rejestrowym 3373.

Informacje o wizualizacji marki

1. Portal Legio24.pl posiada własne logo oraz elementy wizualizacji marki, w postaci odpowiedniego zestawu kolorów.

Logo Portalu Legio24.pl:

Zestaw kolorów wizualizacji marki: #00BCD4 ; #FFFFFF ; #FFEB3B.

2. Logo oraz użyte w nim kolory są stałym, niezmiennym elementem wizualizacji marki Portalu Legio24.pl i nie jest dozwolona ich zmiana za wyjątkiem dodawania zdobień z okazji świąt, czy innych okresów specjalnych.
3. Ujednolicona wizualizacja marki jest obowiązkowa zarówno na Portalu Legio24.pl jak i profilach Legio24.pl w mediach społecznościowych.
4. Wizualizacja marki Legio24.pl jest stosowana także w przypadku dokumentów firmowych takich jak: korespondencja, czy faktury wystawiane przez INTER JM.
5. Kolory użyte w logo Portalu Legio24.pl odzwierciedlają lokalny charakter Portalu. Zestaw kolorów użyty w logo jest także zestawem podobnym do kolorów użytych we fladze i herbie powiatu legionowskiego, do mieszkańców którego jest kierowana treść Portalu Legio24.pl.

Adresaci i treść Portalu Legio24.pl

1. Portal Legio24.pl kieruje swoje treści w głównej mierze do mieszkańców powiatu legionowskiego, bez względu na ich wiek, płeć, pochodzenie, kolor skóry, wykształcenie, światopogląd, czy poglądy polityczne.
2. W portalu Legio24.pl publikujemy bieżące informacje dotyczące aktualnych wydarzeń z terenu powiatu legionowskiego oraz najbliższej jego okolicy. Publikujemy także informacje dotyczące całego województwa mazowieckiego, na którego terenie znajduje się powiat legionowski, o ile wiadomości te dotyczą także mieszkańców powiatu legionowskiego. W Legio24.pl publikowane są także treści ogólnokrajowe, szczególnie o charakterze poradnikowym.
3. W Legio24.pl publikujemy rzetelne, sprawdzone informacje z zakresu: polityki (lokalnej i regionalnej), działań samorządu terytorialnego i ich wpływu na życie mieszkańców, warunków życia mieszkańców, w tym otoczenia biznesowego, profilaktyki z zakresu zdrowia, profilaktyki zapobiegającej występowaniu przestępstw i wykroczeń, kultury, edukacji. Dbamy o różnorodność tematyczną. Zwracamy także uwagę na przeciwdziałanie dyskryminacji, eliminowanie mowy nienawiści z przestrzeni publicznej, wspieramy działania proekologiczne.
4. Treść publikowana na Portalu Legio24.pl napisana jest zrozumiałym dla przeciętnego mieszkańca językiem. Pisząc nasze artykuły staramy się pomóc mieszkańcom zrozumieć otaczającą ich rzeczywistość.
5. Tworząc Portal Legio24.pl pomagamy także instytucjom publicznym w kolportowaniu ważnych dla społeczności lokalnej komunikatów: utrudnienia w ruchu ulicznym, transporcie publicznym, ostrzeżenia przed zagrożeniami.
6. Tworząc swoje treści Portal Legio24.pl korzysta również z informacji przekazanych przez Czytelników. Wychodzimy z założenia, że mieszkańcy to nieocenione źródło informacji i zawsze staramy się korzystać z treści, które nam przesyłają. Po sprawdzeniu informacji, ewentualnie ich opracowaniu pod względem merytorycznym publikujemy je na Portalu Legio24.pl.
7. Oddajemy głos opozycji. Często zdarza się, że władze miast i gmin posiadają własne media elektroniczne lub tradycyjne. Niestety zauważyliśmy, że niechętnie one publikują stanowisko opozycji w kwestii ważnych dla społeczności tematów. W Legio24.pl stworzyliśmy przyjazną przestrzeń współpracy nie tylko z władzami lokalnych samorządów, ale także przedstawicielami opozycji. Pluralizm informacyjny, rzetelność i prawdomówność to w Legio24.pl najważniejsze wyznaczniki pracy zespołu redakcyjnego.

Współpraca z samorządami i instytucjami

1. Legio24.pl na zasadach ogólnych, w kwestii przekazywanych informacji, chętnie współpracuje z samorządami lokalnymi, wojewódzkimi, instytucjami do nich należącymi, instytucjami rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Współpraca o tym charakterze zawsze jest bezpłatna, a tematy przesyłane do publikacji zawsze są selekcjonowane przez redakcję, w celu wyboru najciekawszych dla mieszkańców powiatu legionowskiego.
2. Legio24.pl dopuszcza świadczenie odpłatnych usług na rzecz wymienionych powyżej podmiotów o ile proszą one o publikację materiałów o charakterze komercyjnym lub dotyczą realizacji projektów, na których promocję podmiot dostał dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Koszt takich usług jest zawsze taki sam jak reklam umieszczanych przez przedsiębiorców prywatnych.
3. Portal Legio24.pl nie faworyzuje i nie dyskryminuje żadnej instytucji o której mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału.
4. Portal Legio24.pl jest medium niezależnym. Niepowiązanym osobowo, strukturalnie, czy finansowo z żadnym z podmiotów o którym mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału.
5. Realizując współpracę z jednostkami administracji samorządowej lub rządowej ze szczególna starannością dbamy o zachowanie niezależności informacyjnej i finansowej.

Współpraca z firmami i przedsiębiorcami

1. Współpraca Legio24.pl z firmami i przedsiębiorcami ma zawsze charakter komercyjny.
2. Nie publikujemy bezpłatnie informacji prasowych przesyłanych przez firmy i przedsiębiorstwa. Wyjątkiem jest działalność na rzecz społeczności lokalnej ( wodociągi, gazociągi, przesył energii, telekomunikacja), a informacja ta jest z naszym zdaniem istotna dla mieszkańców powiatu legionowskiego).

Współpraca z instytucjami pozarządowymi

1. Portal Legio24.pl chętnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi i wpiera ich pracę.
2. Materiały nadesłane przez organizacje pozarządowe o ile zdaniem redakcji są istotne dla mieszkańców powiatu legionowskiego są publikowane bezpłatnie, szczególnie te o charakterze charytatywnym.
3. Za publikację niektórych treści Portal Legio24.pl może pobrać opłatę. Dotyczy to szczególnie realizacji projektów, na których promocję podmiot otrzymał zewnętrze dofinansowanie.

Polityka antydyskryminacyjna

1. Podczas tworzenia treści w Portalu Legio24.pl skupiamy się na przeciwdziałaniu dyskryminacji osób lub grup społecznych. Walczymy także z mową nienawiści w przestrzeni publicznej.
2. Przeciwdziałamy dyskryminacji ze względu na płeć. Staramy się edukować mieszkańców powiatu legionowskiego, że płeć nie ma znaczenia w działalności samorządowej, politycznej, gospodarczej, czy społecznej. Wspieramy dążenie kobiet do równego traktowania na niwie społecznej czy zawodowej oraz prawa do równego wynagrodzenia za taką samą pracę jak mężczyzna.
3. Przeciwdziałamy dyskryminacji ze względu na kolor skóry, pochodzenie i narodowość – w Legio24.pl uważamy, że różnorodność jest wartością niezbędną w każdym społeczeństwie.
4. Przeciwdziałamy dyskryminacji ze względu na wiek – w Legio24.pl wspieramy osoby starsze. Publikujemy materiały edukacyjne, pomagające im poruszać się w świecie nowych technologii. Radzimy, podpowiadamy i ostrzegamy przed niebezpieczeństwami.
5. Przeciwdziałamy dyskryminacji ze względu na światopogląd – staramy się, by Portal Legio24.pl był przyjaznym miejscem zarówno dla chrześcijanina, jak i wyznawcy islamu, judaizmu, czy ateisty.  Do każdego odnosimy się z należytym szacunkiem.
6. Przeciwdziałamy dyskryminacji ze względu na poglądy polityczne – demokracja ma to do siebie, że każdy może mieć różne poglądy i każdy ma prawo je wyrażać. W Legio24.pl publikujemy treści zawierające różne poglądy – prawicowe, centrowe, czy lewicowe, o ile poglądy te nie obrażają innych i są wypowiadane z szacunkiem dla drugiego człowieka.
7. Przeciwdziałamy dyskryminacji ze względu na stan rodzinny – w treściach publikowanych na Portalu Legio24.pl nie stygmatyzujemy ludzi ze względu na ich stan rodzinny lub cywilny. Czy jesteś małżonkiem, partnerem, masz dzieci lub nie – to Twoja sprawa. Dla nas jesteś wartościowym członkiem lokalnej społeczności.
8. Przeciwdziałamy dyskryminacji ze względu na orientację seksualną – w Legio24.pl wierzymy, że miłość to miłość, bez względu na to, do kogo ją czujemy.
9. W Legio24.pl walczymy z mową nienawiści – starannie moderujemy komentarze, jakie ukazują się pod naszymi artykułami na stronie Portalu jak i w mediach społecznościowych, usuwając te, które obrażają, powodują lęk u odbiorcy i/lub stanowią groźbę.

Stosowane zwroty grzecznościowe, tytuły i nazwy zawodów

1. W Portalu Legio24.pl stosujemy przede wszystkim zwrot „per TY” w stosunku do Czytelnika. Zastosowanie takiego zwrotu pozwala nam zmniejszyć dystans do odbiorcy naszych treści. Działa to także w drugą stronę. Czytelnikowi łatwiej jest do nas napisać czy zadzwonić i podzielić się z nami swoją wiedzą lub uwagami.
2. W Gazecie drukowanej Legio24 stosujemy przede wszystkim zwrot „per PANI/PAN”. Wynika to z faktu, że gazeta drukowana jest kierowana przede wszystkim do osób starszych. Seniorzy, będący bardzo ważną dla nas grupą społeczną są przyzwyczajeni do takiego sformułowania.
3. W przypadku opisywania zawodów lub funkcji i stanowisk w artykułach zawsze w pierwszej kolejności opisujemy funkcję, zawód lub stanowisko a dopiero potem podajemy imię i nazwisko: np. „kierownik wydziału Adam Kowalski”.
4. W przypadku kobiet staramy się, aby nazwa zawodu lub funkcji czy stanowiska miała żeńską formę, o ile to możliwe np. „rzeczniczka prasowa”.

Dystrybucja treści Legio24.pl

1. Podstawową platformą publikacji treści jest Portal Legio24.pl, znajdujący się w sieci Internet pod adresem www.legio24.pl.
2. Metodą dodatkową dystrybucji treści jest profil Legio24.pl znajdujący się na Portalu Społecznościowym Facebook, gdzie umieszczamy naszym zdaniem najciekawsze treści z Portalu.
3. Okazjonalnie wydajemy także Gazetę Legio24, która rozpowszechniana jest do skrzynek pocztowych mieszkańców oraz dostępna w wybranych sklepach i punktach usługowych.

Kontakt z Czytelnikiem

1. Każdy Czytelnik Portalu Legio24.pl ma możliwość skontaktowania się z redakcją. Zgłoszenia nowych tematów, uwag do już opublikowanych treści lub wyrażenia swojej opinii. Kontakt z redakcją jest możliwy za pomocą adresu e-mail: [email protected] lub telefonicznie pod numerem telefonu stacjonarnego 22 390 85 80.
2. Wnioski płynące z kontaktu z Czytelnikami są ważnym elementem kształtującym treść Portalu Legio24.pl.

Informacje dodatkowe

Wszelkie informacje dotyczące reklamacji oraz nieujętych powyżej zagadnień związanych z działalnością Portalu Legio24.pl są opisane w Regulaminie Portalu Legio24.pl oraz Polityce Prywatności Portalu Legio24.pl. Dostęp do nich jest możliwy ze strony głównej Portalu Legio24.pl pod adresem www.legio24.pl w zakładce Regulaminy.

Niniejsza Polityka Redakcyjna jest zgodna z Regulaminem Portalu Internetowego Legio24.pl, Polityką Prywatności Portalu Legio24.pl oraz Polityką Różnorodności INTER JM.

Back to top button