Reklama

Biznes, praca, pieniądzeLegionowskiNajważniejszeWiadomości

Legionowo: Rusza budżet obywatelski. W puli pół miliona złotych

Reklama

W tym roku, po raz pierwszy w historii, mieszkańcy Legionowa będą mogli współdecydować w kwestii planów inwestycyjnych ratusza. Rusza tak zwany budżet obywatelski. W jego ramach to sami mieszkańcy będą mogli zgłosić potrzebne w mieście inwestycje. Pomysły, po sprawdzeniu pod względem formalnym przez specjalną komisję, zostaną poddane ogólnomiejskiemu głosowaniu. Jeśli pomysł zdobędzie uznanie zostanie zrealizowany, jednak dopiero w przyszłym roku. W puli pierwszego legionowskiego budżetu obywatelskiego jest pół miliona złotych.

Reklama

Wielu mieszkańców Legionowa z pojęciem budżetu obywatelskiego spotyka się zapewne po raz pierwszy. Warto więc na początku wyjaśnić, czym on tak naprawdę jest. Otóż budżet obywatelski to szczególna forma konsultacji społecznych, gdzie mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy. Zadania wybrane przez mieszkańców do realizacji zostają uwzględnione w uchwale budżetowej gminy.

Podstawowym założeniem budżetu obywatelskiego jest oddanie inicjatywy i ostatecznej decyzji w ręce wyborców. To mieszkańcy od pierwszej do ostatniej chwili decydują o sposobie wydatkowania środków budżetowych. Pomysły do budżetu obywatelskiego zgłaszają mieszkańcy. I sami mieszkańcy – w głosowaniu – decydują, które z nich powinny zostać zrealizowane. Zadanie władz ogranicza się jedynie do stworzenia odpowiedniego systemu zapewniającego sprawne przeprowadzenie całej procedury. Ten sposób działania zwiększa przejrzystość i wiarygodność w wydatkowaniu przynajmniej części środków finansowych pochodzących z naszych podatków. Poprawia poczucie odpowiedzialności za sprawy lokalne i pozwala budować społeczeństwo obywatelskie.

W procesie tworzenia budżetu obywatelskiego uczestniczy specjalny zespół, powołany przez Prezydenta Miasta Legionowo w drodze zarządzenia. W skład zespołu wchodzą: przedstawiciele Rady Miasta Legionowo – w liczbie 2 radnych, przedstawiciele Prezydenta Miasta Legionowo – w liczbie 3 osób, przedstawiciele Organizacji Pozarządowych – w liczbie 2 przedstawicieli.

Najważniejsze są terminy

Najważniejszym elementem regulaminu budżetu obywatelskiego jest harmonogram. To on określa etapy i terminy, z którymi powinniśmy się zapoznać jeśli chcemy zgłosić swój pomysł do realizacji.

Harmonogram budżetu obywatelskiego na 2020 rok przedstawia się następująco:

  • W styczniu i lutym 2020 roku Urząd Miasta Legionowo jest zobowiązany do promocji idei budżetu obywatelskiego połączonej ze spotkaniami z mieszkańcami.
  • Od 2 marca do 16 marca mieszkańcy mają czas na składanie propozycji projektów, których weryfikacja i ocena zostanie zakończona do 20 kwietnia. Wyniki tej weryfikacji zostaną mieszkańcom udostępnione do 30 kwietnia.
  • Od 30 kwietnia do 11 maja będzie można wnieść pisemne odwołania w sprawie projektu niedopuszczonego do głosowania. To odwołanie powinno zostać rozpatrzone do 18 maja. Na sporządzenie i ogłoszenie listy projektów, które będą poddane głosowaniu zespół ma czas do 25 maja.
  • Od 25 maja do 15 czerwca będzie trwała publiczna prezentacja projektów.
  • W dniach od 16 czerwca do 31 lipca mieszkańcy wybiorą projekty do realizacji w 2021 roku. Lista projektów wybranych do realizacji oraz ich publiczne ogłoszenie nastąpi nie później niż 7 września.

Jaki projekt można zgłosić do realizacji?

Zgłaszany projekt dotyczyć może wyłącznie zaspokajania zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej, należących do zadań własnych gminy, a realizacja projektu musi mieścić się w jednym roku budżetowym z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie terminu realizacji projektu na lata następne. Zgłaszany projekt musi być ogólnodostępny i może być realizowany na terenie nieruchomości stanowiącej własność miasta, nieruchomości pozostających w dyspozycji jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Legionowo i spółek miejskich lub na innych terenach za pisemną umową użyczenia terenu.

Prawo zgłoszenia projektów przysługuje mieszkańcom oraz organizacjom pozarządowym, które prowadzą działalność na ich rzecz. Projektodawca może zgłosić dowolną liczbę projektów. Samego zgłoszenia można dokonać w formie papierowej poprzez złożenie do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta lub elektronicznej poprzez portal Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Legionowo. Zgłoszenie projektu następuje na Formularzu, którego wzór określa Regulamin. Do zgłoszenia należy dołączyć listę poparcia co najmniej 20 mieszkańców.

Jak będzie wyglądać głosowanie?

Po sprawdzeniu wniosków pod względem formalnym zostaną one poddane głosowaniu. W wielu kwestiach będzie ono podobne do tego, z jakim spotykamy się podczas wyborów.

Na terenie Legionowa zostaną wyznaczone punkty do głosowania. Zostaną tam wystawione specjalne urny, do których będziemy mogli wrzucić wypełnioną kartę. Będzie można oddać jeden głos na jeden projekt, wpisując jego numer na karcie do głosowania.

Głos uznaje się za nieważny w przypadku min. na głosowania na karcie niezgodnej z obowiązującym wzorem, głosowania przez osobę nieuprawnioną, braku wypełnienia wszystkich obowiązkowych pól na karcie do głosowania, nieczytelnego wypełnienia karty do głosowania czy braku zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku oddania przez mieszkańca głosu na więcej niż jednej karcie do głosowania, wszystkie głosy oddane przez tę osobę zostaną uznane za nieważne. Zgodnie z regulaminem każdemu mieszkańcowi przysługuje tylko jeden głos.

Zwycięstwo w głosowaniu nie oznacza automatycznej realizacji

W sytuacji, gdy pozostała w puli kwota nie zabezpiecza środków koniecznych na realizację pierwszego projektu z wykazu, uwzględniony zostanie kolejny projekt w wykazie, którego koszt realizacji nie przekroczy puli dostępnych środków.

Kiedy realizacja zwycięskich projektów?

Projekty, które zwyciężą tegoroczne głosowanie zostaną zrealizowane przez Urząd Miasta Legionowo w roku przyszłym.

Lista zwycięzców zostanie opublikowana przez Urząd Miasta Legionowo do 7 września 2020 roku. Uwzględnione zostaną tylko te projekty, na które oddano co najmniej 20 głosów.

/red., M. Grabowski/

Tagi
Może zainteresuje Cię także.../ Reklama

Inne wiadomości na Legio24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

AntySPAM *

Back to top button
Close