Legionowo: Rewitalizacja po rewitalizacji. Ratusz odpowiada na artykuł Legio24.pl

Fot. Legio24

Artykuł „Rewitalizacja po rewitalizacji, czyli kuglarskie sztuczki ekipy Smogorzewskiego prześwietlone przez SLL”, który ukazał się na początku tygodnia na łamach Portalu Legio24.pl, wywołał ogromne kontrowersje wśród mieszkańców Legionowa. Porusza bowiem temat bardzo ważnej, inwestycyjnej części pracy samorządu. We wtorek (14.03) swoją odpowiedź do artykułu przesłała naszej redakcji Tamara Mytkowska, rzecznik prasowa UM Legionowo. Odpowiedź tę, w całości postanowiliśmy opublikować.

Odpowiedź do artykułu „Rewitalizacja po rewitalizacji, czyli kuglarskie sztuczki ekipy Smogorzewskiego prześwietlone przez SLL” przesłana przez Tamarę Mytkowską, rzecznika prasowego UM Legionowo:

Prace nad nowym Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Legionowo do 2023 roku zostały rozpoczęte w pierwszej połowie 2016 roku. Podjęcie prac wynikało z nowych uwarunkowań prawnych szczebla centralnego i regionalnego. W lipcu 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wydało wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (dokument został zaktualizowany przez Ministerstwo Rozwoju w sierpniu 2016 r.), które wprowadziły nową definicję rewitalizacji, obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także wymogi dotyczące możliwości ubiegania się o środki z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. Kolejnym aktem prawnym regulującym powstawanie Programów Rewitalizacji była ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Wspomniane regulacje szczegółowo określiły procedurę powstawania Gminnych, jak i Lokalnych Programów Rewitalizacji oraz sposób, w jaki należy wyznaczać obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji. Każda gmina, która ma w planie pozyskanie funduszy zewnętrznych na rewitalizację (przy niektórych innych konkursach posiadanie programu jest preferowane) jest zobligowana do dostosowania się do wytycznych Ministerstwa Rozwoju. Dodatkowo gminy województwa mazowieckiego zmuszone są do przygotowania programów rewitalizacji zgodnie z Instrukcją dotyczącą przygotowania projektów rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz preferencji dla projektów mających na celu przywrócenie ładu przestrzennego przygotowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w 2016 r. W celu możliwości pozyskania środków każdy program rewitalizacji zostaje poddany ocenie przez Urząd Marszałkowski i po uzyskaniu pozytywnej opinii zostaje wpisany do wykazu programów rewitalizacji.

Polskie regulacje prawne za kluczową sferę, której dotyczy rewitalizacja przyjmują (zgodnie z założeniami naukowymi) problematykę społeczną. Problemy gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne czy techniczne są jedynie uzupełniającymi problematykę społeczną. Za obszar zdegradowany uznany może być obszar występowania stanu kryzysowego w sferze społecznej i przynajmniej jednej ze wspomnianych sfer dodatkowych. Celem rewitalizacji nie jest odpowiedź na degradację infrastruktury i ładu przestrzennego (choć zdarza się, że współwystępują one przy problematyce społecznej, jednak nie jest to warunek konieczny uznania obszaru za zdegradowany). W celu określenia obszaru zdegradowanego konstruowany jest wskaźnik syntetyczny uwzględniający różne dane statystyczne (potencjalnie za tereny zdegradowane mogą być uznane obszary o gorszych wynikach niż średnia dla całego miasta). Obszar rewitalizacji stanowi obszar zdegradowany o szczególnej koncentracji negatywnych zjawisk i może zajmować jedynie 20% powierzchni miasta i 30% jego ludności.

Kolejny wymóg nowych podstaw prawnych to zapewnienie partycypacji tzw. interesariuszom rewitalizacji, czyli m.in. przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym, organom władzy publicznej i mieszkańcom.

Powstawanie nowego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Legionowa ma na celu zaktualizowanie diagnozy problemów miasta i dopasowanie odpowiedniego zakresu interwencji (ukierunkowanego na sferę społeczną, przy towarzyszących działaniach infrastrukturalnych), dostosowanie do polskiego prawodawstwa (Wytycznych… Ministerstwa Rozwoju i Instrukcji… Urzędu Marszałkowskiego) oraz umożliwienie aplikowania o środki unijne.

Na przygotowanie nowego Lokalnego Programu Rewitalizacji miasto Legionowo pozyskało dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, z którego sfinansowane zostaną m.in. warsztaty dla mieszkańców mające na celu wspólne wypracowanie zapisów Programu.

Nowy Program Rewitalizacji nie przekreśla osiągnięć rewitalizacyjnych prowadzonych w oparciu o poprzedni dokument z 2007 r. W związku z brakiem precyzyjnych wytycznych (w tym ustawowych) do wyznaczania obszaru zdegradowanego przy powstawaniu poprzedniego dokumentu do obszaru rewitalizacji zaliczona została znaczna część miasta, m.in. w celu zwiększenia możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. Dzięki temu, w poprzedniej perspektywie finansowej 2007-2013 Urząd Miasta uzyskał dofinansowanie na wiele projektów infrastrukturalnych zrealizowanych w mieście, w tym np. budowa Areny Legionowo, ścieżek rowerowych, dróg gminnych, placów zabaw, Parku Zdrowia, pawilonu wystawowego, systemu monitoringu miejskiego, wyremontowano siedzibę Muzeum Historycznego – Willa Bratki oraz budynek zabytkowego kasyna wojskowego – filia Muzeum, zrewitalizowano również osiedle Kozłówka i osiedle Młodych.

/Tamara Mytkowska, rzecznik prasowa UM Legionowo/

Artykuł „Rewitalizacja po rewitalizacji, czyli kuglarskie sztuczki ekipy Smogorzewskiego prześwietlone przez SLL” przeczytasz TUTAJ

2 razy komentowano artykuł "Legionowo: Rewitalizacja po rewitalizacji. Ratusz odpowiada na artykuł Legio24.pl"

  1. Złotousta Pani rzecznik w akcji mydlenia rzeczywistości cd.

  2. “Nowy Program Rewitalizacji nie przekreśla osiągnięć rewitalizacyjnych prowadzonych w oparciu o poprzedni dokument z 2007 r. W związku z brakiem precyzyjnych wytycznych (w tym ustawowych) do wyznaczania obszaru zdegradowanego przy powstawaniu poprzedniego dokumentu do obszaru rewitalizacji zaliczona została znaczna część miasta, m.in. w celu zwiększenia możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. ” Przecież to jakaś papka, koszmarek stylistyczny i językowy.

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *