Legionowo: Larum w SML-W w związku z projektem ustawy KUKIZ’15 w sprawie zmian w spółdzielniach

Spotkanie posłów KUKIZ'15 z mieszkańcami Legionowa, Fot. SLL

W środę (1.03) w gmachu legionowskiego ratusza odbyło się spotkanie mieszkańców i samorządowców z wicemarszałkiem Sejmu z ugrupowania Kukiz15, Stanisławem Tyszką na którym poruszane były m.in. problemy z funkcjonowaniem spółdzielni mieszkaniowych. Poseł Koordynator projektu zmian ustaw regulujących działalność spółdzielni mieszkaniowych Pan Jarosław Sachajko – także z Kukiz15 – przedstawił założenia i cele jakimi kierowano się opracowując i rozpoczynając ścieżkę legislacyjną projektu ustawy zmieniającej zasady działalności spółdzielni. Jak się okazało już sama wizyta posłów Kukiz15 w Legionowie wywołała popłoch wśród organów SML-W poprzez rozwieszenie w budynkach będących w zasobach spółdzielni odezwy dyskredytującej wniesiony projekt oraz zainicjowano akcję zbierania podpisów przeciwko planowanym zmianom.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że nie jest to akcja oddolna spółdzielców tylko sterowana odgórnie przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, w którym Prezes SML-W Szymon Rosiak jest Zastępcą Prezesa Zarządu, pobiera z tego tytułu wynagrodzenie, na które składają się osoby mieszkające w zasobach zrzeszonych w nim spółdzielni (w tym legionowskiej SML-W). Składka wynosi 7 zł rocznie od każdego mieszkania, co wobec zrzeszania ok. 90 spółdzielni w których jest ok. miliona mieszkań daje pokaźna kwotę siedmiu milionów złotych rocznie (dane z 2013 r.).

Od lewej: Janusz Baranowski z SLL i Stanisław Tyszka z KUKIZ’15, Fot. Mazowieckie To i Owo

Co wnosi projekt ustawy?

Celem zmiany ustawy jest poprawa standardów w relacjach między organami spółdzielni, a jej członkami poprzez uszczegółowienie oraz rozszerzenie zasad prawnych oraz wyeliminowanie mankamentów obowiązującego systemu zarządzania majątkiem członków spółdzielni będącym źródłem licznych patologii. Do głównych mankamentów dotychczas obowiązujących regulacji należy brak sankcji za nieprzestrzeganie prawa oraz uprzedmiotowienie członków spółdzielni. Ekonomiczne uczestnictwo członków spółdzielni w procesie gospodarowania własnym mieniem sprowadzone zostało wyłącznie do pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymywania zasobów mieszkaniowych, bez możliwości skutecznego wpływu członka spółdzielni na proces planowania jej rozwoju. Natomiast prawo demokratycznej kontroli członkowskiej blokowane jest przez ograniczenia dostępu do materiałów źródłowych regulacjami wewnętrznych aktów spółdzielczych opracowywanych przez Zarząd. Skutkiem tego jest ograniczenie możliwości bezpośredniej i bieżącej kontroli przepływów finansowych dokonywanych i firmowanych przez Zarząd spółdzielni.

Do istotnych nowości zaproponowanych w projekcie należą m.in.:

 • Wprowadzenie nadrzędności uchwał Walnego zgromadzenia do spraw, które zgodnie ze statutem spółdzielni były uprzednio rozstrzygane przez inne organy spółdzielni,
 • Wprowadzenie 3 letniej kadencyjności wybieralnych organów spółdzielni,
  (zarząd, rada nadzorcza ) z tym, że nie można być członkiem rady nadzorczej dłużej niż dwie kolejne kadencje,
 • Wprowadzenie konkursu ofert na stanowisko członka/członków zarządu spółdzielni, ogłaszanego przez radę nadzorczą zgodnie z regulaminem. Każdy członek zarządu musi być zatwierdzony indywidualną uchwałą przez Walne zgromadzenie (najwyższy organ spółdzielni). W skład zarządu spółdzielni nie może wchodzić osoba bliska członka rady nadzorczej, kierownika bieżącej działalności gospodarczej spółdzielni, pełnomocnika zarządu, pełnomocnika lub prokurenta tej samej spółdzielni. Osoba która, została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne nie może być członkiem zarządu,
 • Wprowadzenie jawności wynagrodzenia członków zarządu i przyznanych im nagród,
 • Wprowadzenie odpowiedzialności z majątku osobistego dla członków zarządu spółdzielni i rady nadzorczej, pełnomocnika oraz osób, które swoim działaniem doprowadzi do szkody, którą poniosła spółdzielnia. Roszczenie o naprawienie szkody przysługuje każdemu członkowi spółdzielni i posiadaczowi prawa do lokalu zarządzanego przez spółdzielnię,
 • Dookreślenie katalogu osób wykluczonych z możliwości zasiadania w składzie rady nadzorczej spółdzielni tj. osoby będącej pracownikiem spółdzielni lub współmałżonkiem pracownika spółdzielni, kierownikiem bieżącej działalności gospodarczej spółdzielni, pełnomocnikiem zarządu, prokurentem, osobą spokrewnioną lub spowinowaconą z członkiem zarządu. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do rady nadzorczej jest nieważna. Z dniem, w którym członek rady nadzorczej wchodzi w stosunek pracy ze spółdzielnią, uzyskuje status pełnomocnika zarządu albo prokurenta spółdzielni lub staje się osobą spowinowaconą z członkiem zarządu ustaje jego członkostwo w radzie nadzorczej tej spółdzielni,
 • Wprowadzenie dla członka spółdzielni możliwości uczestniczenia w posiedzeniach rady nadzorczej w charakterze obserwatora,
 • Wprowadzenie ograniczenia w zasiadaniu w organach związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona (tak jest w przypadku Prezesa SML-W Szymona Rosiaka) oraz w Krajowej Radzie Spółdzielczej dla członka zarządu spółdzielni, członka rady nadzorczej, kierownika bieżącej działalności gospodarczej spółdzielni, pełnomocnika zarządu, pełnomocnika lub prokurenta spółdzielni oraz osoby bliskiej członka: zarządu, rady nadzorczej spółdzielni, kierownika działalności gospodarczej spółdzielni, pełnomocnika zarządu pod rygorem ustania członkostwa w organie lub wygaśnięcia prokury/ pełnomocnictwa. Ten sam skutek odnosi się do przypadku wyboru osoby bliskiej ww. osób do organów związku rewizyjnego lub Krajowej Rady Spółdzielczej. Kto jest osobą bliską definiuje ustawa,
 • Wprowadzenie obowiązku prowadzenia dla każdej nieruchomości i każdego budynku w nieruchomości wielobudynkowej odrębnego rachunku bankowego (tym samym spółdzielcy wiedzą na co, na jakie działania i jakie koszty są związane z ich nieruchomością),
 • Wskazanie które z działań Zarządu spółdzielni należą do czynności zwykłego zarządu, a które wymagają zgody Walnego Zgromadzenia (są tu ujęte decyzje dotyczące rozpoczęcia inwestycji, remontów średnich i kapitalnych, zbycia nieruchomości wspólnej lub jej przebudowy, obciążenia nieruchomości zastawem czy hipoteką),
 • Nakreślenie obowiązku zawierania umów o zarządzenie/administrowanie z członkami, właścicielami lokali z wyodrębniona własnością,
 • Możliwość przekształcenia nieruchomości we wspólnotę mieszkaniową po wyodrębnieniu 20% powierzchni nieruchomości jako odrębnej własności, a nie jak dotychczas po wyodrębnieniu ostatniego lokalu,
 • Wprowadzenie stosowania oprócz regulacji spółdzielczych i kodeksu cywilnego do określonych przypadków (wyodrębnionych lokali) ustawy o własności lokali,
 • Transparentność działań organów spółdzielni – obowiązki informacyjne, w tym prowadzenie stron internetowych z dokumentami spółdzielni, także dostępnymi tylko dla członków, terminy odpowiedzi na pytania, wnioski Rady Nadzorczej i terminy udostępniania zmian statutu, regulaminów itp. przed Walnym Zgromadzeniem,
 • Wprowadzenie stałego wpisu sądowego w wysokości 30 zł. za sprawy sądowe ze spółdzielnią oraz wprowadzenie zakazu finansowania sporów sądowych członka organu spółdzielni ze spółdzielcą ze środków spółdzielni,
 • Określenie przypadków ustania członkostwa w spółdzielni z mocy prawa tj. z chwila zbycia lub utraty prawa do lokalu (nie jak ma to miejsce dotychczas, że takie osoby w dalszym ciągu są członkami spółdzielni i mogą ubiegać się o ekspektatywy np. lokali użytkowych budowanych w tzw. trybie spółdzielczym tzn. po kosztach budowy).

Dlatego też larum podniesione przez osoby dotychczas funkcjonujące na majątku spółdzielni, związane z projektem ustawy Kukiz 15 oddającej mieszkańcom zasobów spółdzielni przynależne im prawo decydowania o wykorzystaniu ich własnego majątku do akceptowanych przez nich celów wydaje się pozbawione podstaw i wygląda na obronę istniejącego od wielu lat swoistego układu w którym szeregowy członek spółdzielni de facto nie ma nic do powiedzenia, a jego rola sprowadza się jedynie do ponoszenie opłat.

/Janusz Baranowski, Prezes Stowarzyszenia Legionowskich Lokatorów/

2 razy komentowano artykuł "Legionowo: Larum w SML-W w związku z projektem ustawy KUKIZ’15 w sprawie zmian w spółdzielniach"

 1. Ubecka Mafia zrobi wszystko by utrzymać koryto. Więcej na : temida contra SM

 2. No to o co chodzi Rosiakowi? Wygląda na to, że o utrzymanie fotela i oranie kasiory ze spółdzielni

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *