Reklama

LegionowskiWiadomości

Legionowo: Jeszcze więcej budynków, jeszcze mniej zieleni. Jak zmieni się miasto po aktualizacji planów zagospodarowania?

Reklama

Legionowski ratusz chce zaktualizować miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Jeśli pomysły władz wejdą w życie budynków w mieście może być więcej, a terenów zielonych jeszcze mniej. Udział powierzchni biologicznie czynnej na terenie zabudowy wielorodzinnej może wynieść zaledwie 25 proc., jednorodzinnej 30 proc, a w śródmieściu Legionowa tylko 5 proc. Co jeszcze może się zmienić?

Reklama

Zapisy obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są o wiele korzystniejsze dla mieszkańców niż aktualnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Przede wszystkim dlatego, że pozwalają zachować więcej terenów zielonych w najbliższym otoczeniu. Jedynym mankamentem obecnego rozwiązania jest brak określonego wskaźnika intensywności zabudowy. Na terenach gdzie do tej pory występowały wyłącznie domki jednorodzinne deweloperzy mogą więc budować bez przeszkód nowe osiedla złożone z tak zwanych segmentów.

Co może się zmienić?

Zapisy nowego studium przede wszystkim jeszcze bardziej ograniczają i tak już coraz mniej liczne tereny leśne. Najbardziej widoczne będzie to w zabudowie śródmiejskiej, gdzie udział powierzchni biologicznie czynnej wyniesie jedynie 5%. W przypadku zabudowy wielorodzinnej zostanie on zmniejszony z 40% do 25%, natomiast dla zabudowy jednorodzinnej – z 40% do 30%. Tereny leśne będą mogły być odlesiane w 40%, a nie jak dotychczas w 20%. Zmianie ulegnie także minimalna wielkość działki, zwłaszcza pod zabudowę szeregową i bliźniaczą – obecnie jest to 800 m², a po zmianach będzie 250 m² – na segment. Będzie też można wyżej budować – maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wzrośnie z 10 m do 12 m.

Pomimo, iż kształtowanie i realizacja polityki przestrzennej na terenie gminy (w tym uchwalanie studium i planów miejscowych) należy do zadań własnych gminy, to władze samorządowe nie mają pełnej swobody w sporządzaniu tych dokumentów. Zakres merytoryczny studium i planów miejscowych określony został w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nie ulega jednak wątpliwości, że przy zmieniających się potrzebach gminy i jej mieszkańców, studium oraz plany miejscowe muszą podlegać sukcesywnej aktualizacji.

Wskaźniki decydujące o komforcie zamieszkania

Ustawa o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym reguluje takie elementy planu miejscowego i studium, które są dla nich obowiązkowe:

  • maksymalną i minimalną intensywność zabudowy
  • minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej
  • maksymalną wysokość zabudowy
  • minimalną liczbę miejsc do parkowania.

Precyzyjne określenie tych  wskaźników i parametrów ma kluczowe znaczenie dla mieszkańców gdyż to właśnie one stanowią o komforcie ich codziennego życia.

Prezydent i radni nie mogą planować jak chcą. Co to oznacza?

Oznacza to, że organ stanowiący gminy podejmujący uchwałę w przedmiocie planu miejscowego i studium nie może pominąć żadnego z elementów określonych przepisami prawa.

Zamknięty katalog wskaźników i parametrów związanych z zabudową i zagospodarowaniem terenu, określanych w planie miejscowym lub studium jest zatem obowiązkowy, a brak któregokolwiek z nich stanowi istotne naruszenie zasad sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co może skutkować nieważnością uchwały rady miasta.

Eksperci zalecają ochronę miejskich terenów leśnych

Eksperci oceniający aktualność planów zagospodarowania przestrzennego dla Legionowa, po przeprowadzonej analizie, sformułowali bardzo istotne wnioski, będące jednocześnie zaleceniami.

Po pierwsze zwrócono uwagę, że część terenów leśnych we wschodniej i północno-zachodniej części miasta w planie miejscowym z 2001 r. została przeznaczona pod ,,tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach leśnychˮ. W kontekście postępujących zmian klimatu i potrzeb adaptacji miasta do tych zmian zalecono, aby przystępując w przyszłości do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tych obszarów, ponownie przeanalizować zasadność dopuszczania na tych terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gdyż są one powiązane z rozległymi terenami leśnymi. Po drugie zalecono zwiększenie liczby terenów przeznaczonych w planach miejscowych pod zieleń parkową, zieleńce oraz tereny sportu i rekreacji.

/Janusz Baranowski/

Tagi
Może zainteresuje Cię także.../ Reklama

Inne wiadomości na Legio24.pl

2 razy komentowano

  1. No i co z tą walką ze smogiem i ochroną środowiska??? Beton raczej nie pomoże… :/

  2. Lasy ogrodzone, czekać tylko jak wykarczują i postawią segmenty, domki..

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

AntySPAM *

Back to top button
Close