Legionowo: Inwestycja ze znakiem zapytania. Nadzór budowlany nie chce nic wiedzieć?

Prywatna szkoła przy ul. Parkowej w Legionowie, fot. arch. Legio24.pl

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Legionowie, w odpowiedzi na zapytanie w ramach tzw. „informacji publicznej”, w lutym br. poinformował, iż nie posiada wiedzy na temat tego czy inwestor na terenie działki zlokalizowanej przy ulicy Parkowej 27B dokonał samowolnej zmiany sposobu użytkowania Centrum Sportowo – Szkoleniowego. Stwierdził jednocześnie, że o zmianie sposobu użytkowania obiektu można mówić wyłącznie wtedy, kiedy w wyniku prowadzonej działalności zmieniają się warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno – sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń. Co jednak w przypadku kiedy inwestor prowadzi w budynku inną działalność niż ta wymieniona w pozwoleniu na budowę? Czy w takim przypadku nadzór budowlany nie powinien zainterweniować? Na te pytania stara się odpowiedzieć w niniejszym artykule Janusz Baranowski – Prezes Stowarzyszenia Legionowskich Lokatorów.

Jak zauważa Janusz Baranowski Prezes Stowarzyszenia Legionowskich Lokatorów przywołany w powyższej odpowiedzi przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zapis art. 71 ust. 2 Prawa Budowlanego występuje jednak łącznie ze sformułowaniem ”w szczególności”. Orzecznictwo sądów administracyjnych wskazuje więc jednoznacznie, że przepis ten nie zawiera wyczerpującego katalogu przesłanek świadczących o zmianie sposobu użytkowania, a więc ze zmianą sposobu użytkowania będziemy mieli do czynienia również w innych, nie wymienionych w tym przepisie sytuacjach. Oznacza to, że zmiana użytkowania obiektu lub jego części niezgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mieści się w tym katalogu.

Uruchomienie w obiekcie budowlanym działalności o innym przeznaczeniu niż określonym w pozwoleniu na budowę może zatem wymuszać potrzebę dostosowania zmienionej funkcji pomieszczeń do wymagań przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa pracy w kontekście przepisów Kodeksu Pracy w odniesieniu do stworzenia odpowiednich warunków w związku z powołaniem nowych miejsc pracy, w zakresie warunków sanitarnohigienicznych – wymagania dostosowania instalacji i dostaw mediów. Nowa funkcja obiektu może wywołać również inne niż dotychczas obciążenia na konstrukcję budynku.

Samowolna zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części powoduje, że organ nadzoru budowlanego, do którego właściwości, zgodnie art. 83 ust. 1 Prawa Budowlanego należy ta problematyka, zobowiązany jest wydać postanowienie nakładające na osobę, która dokonała takiej zmiany obowiązek zaprzestania użytkowania obiektu budowlanego w całości lub części.

Niewykonanie w terminie obowiązków, w tym również niepodporządkowanie się nakazowi wstrzymania użytkowania obiektu budowlanego w całości lub części, a także dokonanie zmiany sposobu użytkowania oznacza obowiązek dla organu nadzoru budowlanego wydania decyzji nakazującej przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego (art. 71 a ust. 4 Prawa Budowlanego).

Nakaz przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania, wynikający z tego przepisu jest bezwzględnym obowiązkiem, którego niewykonanie wiąże się z rażącym naruszeniem prawa.

Prezes Stowarzyszenia Legionowskich Lokatorów zauważa również że dziwne i kontrowersyjne wydają się w tym kontekście zmiany wprowadzone dla tego terenu w uchwalonym w czerwcu 2017 r. studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego (a więc już po zakończeniu inwestycji i rozpoczęciu działalności przez inwestora). Zapisy te mówią o wprowadzeniu dla tego terenu – oprócz istniejących usług sportu i rekreacji – dodatkowo zabudowę usług edukacji, usługi w zakresie oświaty oraz obiekty i urządzenia przeznaczone do edukacji. Można więc przypuszczać, że zmiany te wprowadzono wyłącznie po to, aby prowadzona tam od 2015 r. działalność oświatowa mogła być zgodna z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Odpowiedź PINB na zapytanie mieszkańca w ramach dostępu do informacji publicznej

/red., Janusz Baranowski, Prezes Stowarzyszenia Legionowskich Lokatorów/

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Legionowo: Inwestycja ze znakiem zapytania. Nadzór budowlany nie chce nic wiedzieć?"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *