Reklama

LegionowskiNajważniejszeWiadomości

Legionowo: Inwestycja przy Jasnej. Czy wydzierżawią księdzu działkę bez przetargu?

Reklama

W ubiegłym tygodniu w lokalnych mediach pojawił się artykuł o kolejnym planowanym przedsięwzięciu ks. Tomasza Chciałowskiego – proboszcza parafii Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie. Miałby to być Zakład Aktywności Zawodowej dla niepełnosprawnych oraz całodobowy rodzinny dom opieki dla samotnych i chorych, zlokalizowany przy ulicy Jasnej. Zdania mieszkańców co do jego osoby są bardzo podzielone. Jedni pochwalają jego inicjatywy i przedsiębiorczość, inni natomiast zarzucają zbytnie zaangażowanie w sprawy biznesowe oraz powiązania z lokalną władzą. Zacznijmy jednak od początku.

Reklama

Na działce, o której mowa – u zbiegu ulic Jasnej i Krótkiej – pierwszy inwestor pojawił się w 2008r. z zamiarem budowy przedszkola. Miejscy radni zgodzili się wówczas na oddanie tego gruntu, liczącego ponad 2 000 m2, w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat. Niestety, jak to w biznesie bywa, powinęła mu się noga i nie zdołał dokończyć rozpoczętej już inwestycji. Pod koniec 2015 roku legionowski ratusz, za porozumieniem stron, rozwiązał umowę, zaś poprzedni użytkownicy wieczyści tej działki, nieodpłatnie zrzekli się praw do nakładów wzniesionych na wspomnianej nieruchomości. W 2016 roku pojawił się kolejny inwestor, który w wyniku przetargu wydzierżawił ten teren również na okres 99 lat z zamiarem budowy placówki oświatowej. Jednak do dnia dzisiejszego taka placówka w tej lokalizacji nie powstała. Pojawił się za to ksiądz Tomasz Chciałowski z prośbą o dzierżawę tego gruntu na okres 30 lat i deklaracją, iż inwestycję dokończy na koszt parafii.

Prezydent „na usługach” proboszcza?

W dniu 20 sierpnia tego roku do Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo wpłynął wniosek Prezydenta Romana Smogorzewskiego o wprowadzenie do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta, tj. 28 sierpnia, punktu dotyczącego „Projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonej w Legionowie, przy zbiegu ulic Jasnej i Krótkiej, na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie”. „Z uwagi na dobroczynność działań mających być w przyszłości podejmowanych na terenie tej nieruchomości miasto chce odstąpić od trybu przetargowego i wydzierżawić ją parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej bez żadnego konkursu” – informuje jedna z lokalnych gazet.

Zapisy w Księdze Wieczystej

Zapisy znajdujące się w księdze wieczystej dla tej nieruchomości prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych potwierdzają historię tej nieruchomości. Jednak tylko do lipca tego roku. W tym miesiącu pojawiła się w niej bowiem wzmianka o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Według informacji, jakie przekazał na ostatnim posiedzeniu Komisji Rozwoju Miasta wiceprezydent Marek Pawlak, wzmianka w księdze wieczystej pojawiła się, ponieważ Urząd Miasta złożył wniosek w związku z rozwiązaniem umowy użytkowania wieczystego zawartej w 2016 roku. Nie potrafi jednak dokładnie podać powodów takiej decyzji, dokładnego jej terminu, ani uzasadnić dlaczego treść wzmianki w księdze wieczystej dotyczy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a nie rozwiązania umowy z użytkownikiem wieczystym.

Co to jest „wzmianka w Księdze Wieczystej”?

Informacja zawarta w polu “Wzmianka” jest ostrzeżeniem, że treść księgi wieczystej może być już nieaktualna lub w najbliższym czasie ulegnie zmianie. Wprowadzenie do księgi wieczystej instytucji “Wzmianki” jest rozwiązaniem mającym na celu ochronę okresu pomiędzy przeniesieniem prawa własności, a ujawnieniem tego faktu w księdze wieczystej. Z chwilą pojawienia się wzmianki w księdze wieczystej, zaufanie do treści księgi wieczystej powinno być ograniczone. Należy pamiętać, że wzmianka nie jest wpisem do księgi wieczystej, stanowi jednak bardzo ważną informację dla przyszłego nabywcy nieruchomości. Rękojmia wiary publicznej jest wyłączona dopóty, dopóki wzmianka nie jest wykreślona.

Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS”

Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS” ma siedzibę w Legionowie przy ulicy Orląt Lwowskich 8, a jego prezesem jest ks. Tomasz Chciałowski. Celem tej organizacji pozarządowej jest m.in.: działalność charytatywna, pomoc społeczna oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Prowadzi ono Warsztat Terapii Zajęciowej św. Rity oraz Klub Seniora. Prawdopodobnie właśnie to stowarzyszenie będzie ostatecznie beneficjentem nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem przy ulicy Jasnej. Z wyjaśnień jakich udzielił ks. Tomasz Chciałowski podczas posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta można było dowiedzieć się o jego pomyśle na planowaną inwestycję. Zapewniał, iż jest ona bardzo potrzebna mieszkańcom Legionowa, a także, że nie ma obaw w zdobyciu środków na jej sfinansowanie.

Biorąc jednak pod uwagę sprawozdania merytoryczne stowarzyszenia można dojść do całkiem odmiennych wniosków. Możemy się z nich dowiedzieć, że w ubiegłym roku poniosło ono straty na swojej działalności w wysokości 340 tysięcy złotych. W związku z tym wątpliwe się wydaje i mało prawdopodobne, aby było w stanie pokryć koszty finansowe zamierzonej inwestycji. Wydzierżawiona od miasta działka może raczej posłużyć jako zabezpieczenie na ewentualne pokrycie strat z obecnej działalności.

Co na to wszystko Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego?

W przypadku inwestycji przy ulicy Jasnej zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczają na tym terenie wyłącznie działalność instytucji oświatowo – wychowawczych. Ich typy i rodzaje reguluje Ustawa Prawo Oświatowe oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Zakłady Aktywizacji Zawodowej są natomiast wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką tworzoną w celu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności i osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Podstawą prawną ich działalności jest Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej, a nie prawo oświatowe.

Sprawdzian dla radnych

Na najbliższym posiedzeniu rady miasta, które odbędzie się 28 sierpnia, podczas głosowania nad uchwałą w tej sprawie, legionowscy radni powinni zwrócić szczególną uwagę na następujące fakty: czy planowana inwestycja będzie zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na brak potwierdzenia w księdze wieczystej własności gruntu dla gminy Legionowo, gdyż według aktualnego wpisu nadal pozostaje nim ostatni użytkownik wieczysty oraz na sytuację finansową przyszłego dzierżawcy.

/Janusz Baranowski/

Zobacz zdjęcia nieruchomości, którą chce przejąć ks. Chciałowski

Tagi
Może zainteresuje Cię także.../ Reklama

Inne wiadomości na Legio24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

AntySPAM *

Back to top button
Close