Legionowo: Inicjatywy dla “wybrańców”

Miasteczko ruchu drogowego między ulicą Wysockiego a blokiem nr 30 powstało w ramach inicjatywy lokalnej. W projekt zaangażowana była radna Beata Woźniak z Porozumienia Prezydenckiego.

W ostatnich latach możemy zaobserwować wzrost zainteresowania mieszkańców ich najbliższą okolicą. Uważnie śledzą oni nowe inwestycje, które nieraz wywołują protesty, czy monitorują sposób wydatkowania gminnych pieniędzy. Jest to przejawem szukania sposobów na poprawę jakości życia w swoim otoczeniu.

Jedną z form współpracy Gminy z jej mieszkańcami jest inicjatywa lokalna. Zasady jej funkcjonowania reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zakłada ona współudział społeczności lokalnej w realizacji danego przedsięwzięcia, który przyjmuje formę wkładu rzeczowego, finansowego lub pracy społecznej. Wkład finansowy wnioskodawcy, w przypadku zadania inwestycyjnego, powinien stanowić co najmniej 20% kosztorysu inwestorskiego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może zostać uwzględniony wniosek wnioskodawcy w sprawie obniżenia jego wkładu własnego.

Świadczenia rzeczowe natomiast w szczególności obejmują: dokumentację projektową, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji zadania. Ostatecznie to prezydent ocenia i akceptuje wnioski o przyznanie środków finansowych na inicjatywę lokalną. Dodać należy, że w przypadku projektów w ramach inicjatywy lokalnej bardzo często dochodzi do odrzucenia wniosku z powodów formalnych, np. poprzez błędy w kosztorysie.

Budżet obywatelski

Istnieje również inna forma współpracy władz samorządowych z mieszkańcami. Jest to budżet obywatelski zwany inaczej partycypacyjnym. W tym przypadku, poprzez zawarcie umowy społecznej w drodze konsultacji społecznych, przeznacza się części środków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców propozycje. Wybór projektów do realizacji następuje w drodze głosowania, które ma charakter jawny i powszechny. Nie ma także możliwości odrzucenia projektu z przyczyn formalnych, gdyż za ich realizację całkowicie odpowiada Gmina.

W przypadku Legionowa inicjatywy lokalne przyznawane są przede wszystkim radnym z klubu Porozumienie Prezydenckie lub członkom Rad Osiedli SML-W. Dlatego Stowarzyszenie Legionowskich Lokatorów, aby zmienić ten patologiczny układ, złożyło w grudniu 2016 r. na ręce prezydenta Romana Smogorzewskiego petycję. Dotyczyła ona wprowadzenia od 2018 r. w Gminie Legionowo właśnie budżetu obywatelskiego. Uzasadnialiśmy to tym, że warto wykorzystać potencjał legionowian, aby bardziej zaangażować ich w proces decydowania o wydatkowaniu publicznych pieniędzy, przez co uzyskają bezpośredni wpływ na rozwój miasta. Nasza inicjatywa zyskała uznanie m.in. radnego Stowarzyszenia NMNS Józefa Dziedzica oraz Leszka Smuniewskiego – radnego niezależnego.

Prezydent nie chce zmian

Niestety petycja SLL została rozpatrzona negatywnie. Prezydent Roman Smogorzewski postanowił zachować status quo, czyli mieć w dalszym ciągu w rękach narzędzie wywierania nacisku i presji na niepokornych radnych. Uzasadnienie było bardzo krótkie. Napisano w nim, że: „w Legionowie od 2013 r. funkcjonuje inicjatywa lokalna, która jest formą budżetu obywatelskiego (!). (…) W tej chwili nie ma planów zmiany tego wypracowanego w porozumieniu z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi i popularnego w Legionowie rozwiązania”.

Janusz Baranowski
Prezes Stowarzyszenia Legionowskich Lokatorów

1 raz komentowano artykuł "Legionowo: Inicjatywy dla “wybrańców”"

  1. Radny Cichocki to nawet znajomą firmę z Kobyłki, gdzie w UM pracuje jako doradca bo PSL mu załatwiło, wybrał w “przetargu” do zrobienia drogi przy jego bloku!

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *