Konkurs fotograficzny “Moja Gmina w obiektywie”

Władze Wieliszewa zapraszają mieszkańców do udziału w nowym konkursie fotograficznym “Moja Gmina w obiektywie”.

Poniżej pełny Regulamin konkursu:

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Cel Promocja Gminy Wieliszew poprzez ukazanie walorów turystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków, architektury, krajobrazu, przyrody oraz wydarzeń kulturalnych i społecznych odbywających się na terenie Gminy. 2. Przedmiot Wyłonienie najciekawszych pod względem formy, tematu i treści fotografii do publikacji w ramach działań promocyjnych Gminy Wieliszew. 3. Organizator 3.1. Urząd Gminy Wieliszew, ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew 3.2. Koordynatorem Konkursu jest Referat Informacji i Promocji Gminy Wieliszew, tel. 22 782 26 32, e-mail: [email protected]

§ 2 Zasady
1. Uczestnicy
1.1. Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografów
1.2. Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia, która ukończyła 18. rok życia, zwana dalej Uczestnikiem. Dopuszcza się uczestnictwo osób nieletnich, z zastrzeżeniem wieku powyżej 15. roku życia, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody od swych opiekunów prawnych w załączonym oświadczeniu.
1.3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i rodziny pracowników Organizatora.
1.4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
1.5. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu fotografie wykonane samodzielnie, do których posiadają wszelkie prawa autorskie, również do elementów składowych ewentualnego fotomontażu. Zgłaszanie zdjęć wykonanych przez inne osoby jest zabronione.
1.6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność związaną z użyciem przesłanych przez siebie fotografii, a w szczególności pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.

2. Temat W Konkursie będą przyjmowane i oceniane prace według kategorii uporządkowanych zgodnie z porami roku:
2.1. Zima 2.2. Wiosna 2.3. Lato 2.4. Jesień Premiowane będą zdjęcia prezentujące walory turystyczne Gminy Wieliszew, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków, architektury, krajobrazu, przyrody oraz wydarzeń kulturalnych i społecznych.

3. Terminy zgłoszeń
3.1. ZIMA – prace należy przesyłać do 15 kwietnia 2012r.
3.2. WIOSNA – prace należy przesyłać do 31 czerwca 2012r.
3.3. LATO – prace należy przesyłać do 30 września 2012r.
3.4. JESIEŃ – prace należy przesyłać do 14 listopada 2012r.
3.5. Jako termin zgłoszenia rozumie się termin wpłynięcia pracy do siedziby Organizatora.

4. Zgłoszenia
4.1. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone fotografie kolorowe lub czarno-białe, utrwalone bezpośrednio w postaci cyfrowej w formacie JPEG lub TIFF. Zalecany rozmiar zdjęcia to 8 Mpx w rozdzielczość 300 dpi. Dopuszcza się prace mniejsze z zaznaczeniem, że rozmiar nie może być niższy niż 5 Mpx w rozdzielczość 300 dpi (np. 2816×2112 to 5,95 Mpx).
4.2. Do każdego z etapów (pora roku) Uczestnik może nadesłać łącznie do 20 zdjęć.
4.3. Fotografie nadesłane do Konkursu nie mogą być zgłoszone i nagrodzone w innych konkursach oraz nie mogą być publikowane w materiałach promocyjnych innych podmiotów.
4.4. Każdy nadesłany plik (zdjęcie) powinien być opisany (bez polskich znaków) imieniem i nazwiskiem Uczestnika, tytułem fotografii oraz dokładną nazwą sfotografowanego obiektu np.: JAN_KOWALSKI_KOSCIOL_PARAFIALNY_W_WIELISZEWIE.JPG
4.5. Dopuszcza się obróbkę komputerową zdjęć i fotomontaże, tak by spełniona została wizja artystyczna autora fotografii.
4.6. Prace do Konkursu można zgłaszać jedną z poniższych form: – pocztą na adres: Urząd Gminy Wieliszew, Referat Informacji i Promocji Gminy Wieliszew, ul. Modlińska1, 05-135 Wieliszew, z dopiskiem: Konkurs „Moja Gmina w obiektywie”, – osobiście, na powyższy adres.
4.7. Zdjęcia powinny być dostarczone na nośniku elektronicznym (preferowane płyty CD/DVD) opisane imieniem i nazwiskiem Uczestnika. 4.8. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć formularz zgłoszeniowy do Konkursu stanowiący Załącznik nr 1 Regulaminu oraz, w razie korzystania z wizerunku innych osób niż autor zdjęcia, zgodę wskazaną w §3.
4.9. Przesłane prace nie będą zwracane.

5. Wybór zwycięzców
5.1. NAGRODY GŁÓWNE – spośród nadesłanych do każdego z etapów prac Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców poszczególnych (czterech) kategorii. Komisja może przyznać wyróżnienia. Decyzja Komisji Konkursowej co do liczby i wartości przyznanych nagród i wyróżnień jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
5.2. Wyniki – fotografie wraz z opisem oraz nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Wieliszew oraz w Gazecie Wieliszewskiej.
5.3. O wynikach Uczestnicy zostaną powiadomieni również za pomocą poczty elektronicznej.

6. Nagrody
6.1. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają nagrody w postaci „czeków” o wartości 500 zł. Organizator przewiduje możliwość przyznania wyróżnień powiązanych z nagrodami rzeczowymi. Nagrody te zostaną przekazane podczas uroczystości podsumowującej Konkurs w listopadzie 2012 r.
6.2. Nagrodzonym nie przysługuje prawo do żądania ekwiwalentu pieniężnego za przyznaną nagrodę. Prawo do odbioru nagrody nie może być przeniesione na osoby trzecie.
6.3. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu zwycięzcy oraz wyróżnieni wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych na stronie zawierającej listę zwycięzców oraz w prasie.

§ 3 Postanowienia końcowe

1. Nadesłanie prac oznacza akceptację Regulaminu Konkursu.
2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy od Komisji Konkursowej.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania fotografii naruszających zasady ujęte w niniejszym Regulaminie.
5. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem Organizatorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystania fotografii w następujących formach: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, publikacji ich na oficjalnej witrynie internetowej oraz w innych formach utrwaleń, a także innych działań promocyjnych Urzędu Gminy Wieliszew. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność Urzędu Gminy Wieliszew, który przejmuje autorskie prawa majątkowe do nadesłanych zdjęć na polach ekspozycji wskazanych w zdaniu poprzednim.
6. Udział w Konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem Uczestnika, że zdjęcia zgłoszone do Konkursu są jego autorstwa, a nadesłane fotografie nie zostały zgłoszone do innych konkursów i publikacji.
7. Autor zdjęcia jest zobowiązany uzyskać zgodę na wykorzystanie wizerunku ewentualnych osób widniejących na zdjęciu. Z chwilą zgłoszenia pracy konkursowej, prawa do wykorzystania wizerunku tych osób (wyłącznie w formie wykorzystania zdjęcia konkursowego) przechodzą nieodpłatnie na Organizatora.
8. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu. Uczestnicy potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do Organizatora oświadczenia zgodnie z załącznikiem do niniejszego Regulaminu.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej www.wieliszew.pl

(źródło: UG Wieliszew)

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Konkurs fotograficzny “Moja Gmina w obiektywie”"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *