6 milionów na walkę z bezrobociem

O bezrobociu w powiecie legionowskim i planowanych działaniach zapobiegających jego występowaniu – rozmowa z Elżbietą Szczepańską – Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie.

Jak duża jest skala bezrobocia na terenie powiatu legionowskiego?
– Na koniec lutego 5148 osób pozostających bez zatrudnienia, posiada status osoby bezrobotnej. W tej grupie 936 osób posiadało prawo do zasiłku. Oznacza to, iż tylko co 5 osobie przysługiwało prawo do świadczenia z tytułu utraty zatrudnienia. Osoby te stanowiły 18% ogółu bezrobotnych. Według danych GUS na koniec stycznia stopa bezrobocia w powiecie wyniosła 16,0%. Skala problemu jest naprawdę duża, biorąc pod uwagę, iż od początku roku odnotowujemy wzrost rejestracji osób pozbawionych zatrudnienia. Średnio każdego dnia do urzędu trafia 20 osób. W styczniu zarejestrowało się aż 709 osób. Oznacza to, iż wskaźnik bezrobocia może być jeszcze wyższy.
Jakie działania planuje legionowski PUP na ten rok?
– Na przeciwdziałanie i zwalczanie bezrobocia w powiecie legionowskim w 2013 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyznało kwotę 3 247 900 zł. Środki zostaną przeznaczone m.in. na realizację takich form wsparcia takich, jak staże u pracodawców, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia, organizację subsydiowanego zatrudnienia bądź refundacje pracodawcy kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Ponadto urząd będzie kontynuował realizację projektu systemowego pn. “Europejska szansa rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację projektu pozyskaliśmy kwotę 2 908 957,40 zł. Projekt skierowany jest głównie do osób do 30 roku życia, powyżej 50 roku życia oraz długotrwale bezrobotnych. W ramach projektu zaplanowano organizację staży dla 130 osób, w tym 90 osób do 30 roku życia oraz 40 osób powyżej 50 roku życia. W związku z rosnącym zainteresowaniem dotyczącym podjęcia własnej działalności gospodarczej urząd w ramach projektu zaplanował przyznanie 90 osobom bezrobotnym bezzwrotnych dotacji na założenie własnej firmy. Dodatkowo wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Legionowie i Stowarzyszeniem Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” w Legionowie będziemy wdrażać model współpracy na rzecz integracji społeczno-zawodowej kobiet, chcących powrócić na rynek pracy po urodzeniu dziecka oraz matek samotnie wychowujących dzieci. Inicjatywa ta podejmowana jest po raz pierwszy na terenie naszego powiatu. Tak więc liczymy na wypracowanie modelu współpracy, który pozwoli skutecznie objąć wsparciem pozostałe osoby z grupy szczególnego ryzyka, które doświadczają największych trudności w powrocie na rynek pracy.

Ogółem na walkę z bezrobociem Urząd Pracy dysponuje kwotą ponad 6 mln zł. Zdaję sobie jednak sprawę, iż w obliczu tak rosnącego bezrobocia trudno nam będzie pomóc wszystkim osobom bezrobotnym. Jedną z głównych barier jest zła sytuacja gospodarcza powodująca obawy pracodawców co do zwiększania zatrudnienia w swoich firmach. Niemniej jednak mogę zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby udzielić jak najwięcej wsparcia dla osób potrzebujących.

Czy planujecie jakieś dodatkowe przedsięwzięcia?
– Wspólnie z lokalnymi partnerami planujemy zainicjować cykl spotkań dla lokalnych pracodawców, informujących o możliwości uzyskania wsparcia finansowego, m.in. na tworzenie miejsc pracy. Chcemy też utrzymać model pośrednictwa zewnętrznego, który wdrażamy od 2011 roku. W ramach przyjętego modelu pośrednicy pracy raz w tygodniu umawiają się na spotkania z pracodawcami i zapraszają ich do współpracy, oferując np. przeszkolenie bezrobotnego na wybrane przez pracodawcę stanowisko pracy, czy informując o możliwości organizacji stażu dla osoby bezrobotnej.

Chcemy też nawiązać ściślejszą współpracę z ośrodkami pomocy społecznej. Planujemy zorganizować spotkanie, na którym podsumujemy i wyciągniemy wnioski z dotychczasowych działań i ustalimy wspólne kierunki działania na najbliższe lata. Zależy nam bardzo, aby działać w grupach partnerskich i wspólnie rozwiązywać problemy tych samych grup klientów. Myślę, że pozwoli nam to bardziej skutecznie realizować politykę rynku pracy na poziomie powiatu. Oczywiście chciałabym podkreślić, że istotną rolę w tym procesie odgrywać będą również jednostki samorządu terytorialnego, które np. w ramach organizacji robót publicznych mogą zatrudniać bezrobotnych mieszkańców swoich gmin.

Chcemy być urzędem na miarę potrzeb naszych bezrobotnych i pracodawców. Dlatego zaczynamy proces zmian. Niestety zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie działania będziemy mogli od razu wdrożyć. Na efekty pewnie będziemy musieli poczekać, tym bardziej, że kryzys gospodarczy nie sprzyja polityce zatrudnieniowej w przedsiębiorstwach.

/Starostwo Powiatowe w Legionowie/

1 raz komentowano artykuł "6 milionów na walkę z bezrobociem"

  1. NAJLEPIEJ FUNKCJONUJE PROGRAM “DOBRA PRACA TYLKO DLA WYBRANYCH” !!! RESZTA MOŻE SIĘ OBLIZAĆ…..

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *