Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna południowo – wschodniej części wsi Chotomów

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), uchwały nr XIV/107/2003 Rady Gminy Jabłonna z 1 października 2003 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna południowo – wschodniej części wsi Chotomów i uchwały Nr XXX/334/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna południowo – wschodniej części wsi Chotomów w zakresie działek o nr ewid. 610, 614, 616, 618/2, 618/3, 148/6, 145/4, 145/7, 145/8, 145/5, 145/6, 145/3, 142/1, 142/2, 139, 136/1, 136/2, 133/2, 617/3, 146, 143, 201/2, 201/3, 201/4, 155/12, 155/14, 149, 147, 144, 141/7, 152 i cz. 583/1 położonych we wsi Chotomów, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna południowo – wschodniej części wsi Chotomów, obejmującego obszar, którego granice stanowią: od północy wzdłuż górnej granicy terenów PKP, od wschodu i południa wzdłuż granicy sołectwa Chotomów, od zachodu wzdłuż działki 152 i ulicy Partyzantów, z wyłączeniem działek o nr ewid. 610, 614, 616, 618/2, 618/3, 148/6, 145/4, 145/7, 145/8, 145/5, 145/6, 145/3, 142/1, 142/2, 139, 136/1, 136/2, 133/2, 617/3, 146, 143, 201/2, 201/3, 201/4, 155/12, 155/14, 149, 147, 144, 141/7, 152 i cz. 583/1 położonych we wsi Chotomów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18.11.2010r. do 16.12.2010r. w Urzędzie Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, w godzinach pracy Urzędu (pokój nr 13).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 grudnia 2010r. w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Chotomowie, ul. Strażacka 8 o godz. 17.00.
Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jabłonna na adres Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2011r. do godz. 18:00.

Zgodnie z art. 39 ust.1 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres [email protected], z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2011r. do godz. 18:00.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Jabłonna.

Wójt Gminy Jabłonna
Olga Muniak

(źródło: UG Jabłonna)

REKLAMA

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna południowo – wschodniej części wsi Chotomów"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *