Konferencja nt. nowodworskiego rynku pracy

Czy konieczna jest reforma powiatowych urzędów pracy? Na to pytanie, między innymi, szukali odpowiedzi uczestnicy konferencji pt.: „Nowodworski rynek pracy – współzależność interesów, wspólne cele, wymierne korzyści partnerów rynku pracy – wyniki badania przeprowadzonego wśród lokalnych pracodawców”. Konferencja odbyła się w dniu 22 marca 2013 r. w Nowodworskim Ośrodku Kultury a jej organizatorami byli Starosta Nowodworski i Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim.

fot. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Maz.

W konferencji uczestniczyli lokalni przedsiębiorcy, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin powiatu nowodworskiego, radni i przedstawiciele administracji samorządu powiatowego i samorządów gminnych oraz przedstawiciele władz i instytucji wojewódzkich w osobach: Krzysztofa Strzałkowskiego – wicemarszałka województwa mazowieckiego, Tomasza Sieradza – dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Jacka Całusa – przewodniczącego Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza.

Na początku wszystkich przybyłych tak licznie uczestników serdecznie powitał Starosta Nowodworski – Krzysztof Kapusta. Następnie dyrektor PUP – Jadwiga Popielska przedstawiła efekty działań podejmowanych przez PUP w Nowym Dworze Mazowieckim w 2012 r., w tym analizę struktury bezrobocia, miejsc pracy oferowanych przez pracodawców oraz stopy bezrobocia w powiecie nowodworskim. Stwierdziła, że powiat nowodworski jako jedyny w województwie mazowieckim w 2012 roku nie odnotował wzrostu stopy bezrobocia, a dzięki nowym miejscom pracy m.in. w nowo otwartym Porcie Lotniczym w Modlinie wskaźnik stopy bezrobocia uległ zmniejszeniu w porównaniu do 2011 r.

Ciekawa i pożyteczna była informacja przedstawiona przez p. Bogdana Rypińskiego, członka Zarządu Funduszu Poręczeń Kredytowych – sp. z .o.o. na temat różnych form wspierania przedsiębiorców poprzez instrumenty poręczeń kredytowych.

Główny temat konferencji, którym były wyniki badania nowodworskiego rynku pracy przedstawił autor raportu dr Łukasz Łotocki. Badanie przeprowadzono metodą kwestionariuszową na próbie 100 przedsiębiorców oraz 10 indywidualnych wywiadów pogłębionych rozmowami z pracodawcami. W strukturze ankietowanych pracodawców było: 36 zatrudniających 5-9 pracowników, 47 zatrudniających 10-49 pracowników, 10 zatrudniających 50-150 pracowników oraz 7 zatrudniających 151 pracowników i więcej.

Z przeprowadzonego badania wynika, że pracodawcy jako istotne źródła rekrutacji uznają rekomendacje znajomych oraz samodzielne zgłoszenia kandydatów do pracy. Jako główne narzędzia selekcji stosują analizę aplikacji oraz rozmowę kwalifikacyjną. W małym stopniu korzystają ze skierowań poszukiwanych pracowników wystawianych przez PUP. Także zakres szkoleń realizowanych przez PUP w dużym stopniu jest nieadekwatny do potrzeb pracodawców. Pracodawcy negatywnie oceniają podstawy systemowe funkcjonowania PUP.

Najistotniejsze z przeprowadzonego badania są wnioski i rekomendacje do podjęcia wspólnych działań przez PUP i pracodawców. Powinno nastąpić przesunięcie głównego akcentu w działaniach PUP na zadania związane z przekwalifikowaniem pracowników i osób bezrobotnych oraz wprowadzenie kryteriów oceny efektywności pracy PUP. Istotnym wnioskiem skierowanym w kierunku nowego modelu współpracy PUP z pracodawcami jest stworzenie przez PUP bazy danych on-line o kandydatach do pracy dostępnej dla zalogowanych pracodawców.

Na zakończenie konferencji odbył się panel dyskusyjny pn.: „Rola Powiatowego Urzędu Pracy – założenia, a realia”. Uczestnicy panelu jednoznacznie byli zgodni co do tego, że istnieje pilna potrzeba ustawowej zmiany określenia roli powiatowych urzędów pracy na lokalnych rynkach pracy. Uznano, że główne zadanie PUP powinno być skierowane na współpracę z pracodawcami i efektywne formy poszukiwania oraz szkolenia pracowników zgodnie z ich potrzebami. PUP powinny zostać odciążone od zajmowania się długotrwale bezrobotnymi, ponieważ te sprawy leżą w kompetencji funkcjonowania szeroko rozumianych instytucji pomocy społecznej. Zarekomendowano, aby wnioski z konferencji niezwłocznie przekazać do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, gdzie trwają prace związane ze zmianami w ustawie o PUP.

/Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Maz./

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Konferencja nt. nowodworskiego rynku pracy"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *